جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 161 - 14/9/1373

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
دادیار دادسرای نظامی که رئیس زندان را به اتهام لغو دستوربا قرار وثیقه به مبلغ 5 میلیون ریال بازداشت نمودباعنایت به ماده 130 قانون آئین دادرسی کیفری چون تامین نامتناسب اخذ نموده لذا مرتکب تخلف شده است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
93

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
161
تاریخ تصویب :
1373/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :