جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 128 - 27/7/1372

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باتوجه به مواد 44 و 45 و 70 و 71 و 125 و 128 تا 130 و 38 و 169 و بند 5 ماده 171 و 131 تا 135 قانون آئین دادرسی کیفری ، اقدام دادیار دادسرا بر تشدید قرار تامین وجه التزام به وثیقه بدون تحصیل دلایل جدید و بدون اعلام مراتب به دادستان که منتهی به بازداشت متهم شده علیرغم موجه و مناسب دانستن قرار وجه التزام در بدو امر، تخلف است .

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
93

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
128
تاریخ تصویب :
1372/07/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :