جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 62 تا60 - 27/4/1375

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باتوجه به ماده 130 و 39 و 164 قانون آئین دادرسی کیفری ، بازپرس دادسرای عمومی درصدورقرارتامین نامتناسب علیه متهمان ، دادیار اظهارنظردرصدورکیفرخواست قبل ازرفع نواقص اعلامی خود... مرتکب تخلف شده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
93

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
62
تاریخ تصویب :
1375/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :