جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


دادنامه شماره : 32 - 12/9/1368

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
دادیار دادسرای انقلاب اسلامی در ورود به رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت ذاتی خود در موضوع شکایت افتراء باتغییرعنوان آن به ایجاد جو مسموم علیه مسئول شهردر مرحله انتخابات وتضعیف دولت و صدورقرار تامین منتهی به بازداشت شکات اولیه ودرصدورقرارمجرمیت علیه آنان ،
دادستان دادسرای انقلاب اسلامی درموافقت باقرارغیرقانونی مزبورو صدورکیفرخواست علیه شکات واقعی ،
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی در ورود به رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت فوق ، مرتکب تخلف شده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
93

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
32
تاریخ تصویب :
1368/09/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :