جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


دادنامه شماره 756 مورخه 11/11/73 پرونده کلاسه 1/73/233

مرجع رسیدگی :شعبه اول هیئت تجدیدنظردیوان عدالت اداری
مقدمه :درخصوص تقاضای تجدیدنظروزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره 1954مورخه 30/11/72صادره ازشعبه چهارم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 4/72/946بطرفیت آقای ابوالحسن ناظمی ساکن قلهک دروس شمالی میدان هدایت کوچه دهقان شماره 20کدپستی 19438که بموجب آن شعبه اول هیئت تجدیدنظردیوان عدالت اداری درتاریخ 11/11/72براساس ماده 19قانون دیوان به ریاست حجت الاسلام فرودسی پوروباشرکت چهارنفر ازروسای شعب تشکیل شدوپس ازبررسی محتویات پرونده ومشاوره بشرح زیر مبادرت به صدوررای می نماید:

رای دیوان
اعتراض اداره کل دفترحقوقی وزارت راه وترابری به دادنامه شماره 1954مورخه 30/11/72صادرازشعبه چهارم دیوان عدالت اداری بصراحت بند9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 1351موجه تشخیص وبافسخ دادنامه معترض عنه حکم به ردشکایت صادرواعلام می گردد.
رئیس شعبه اول هیئت تجدیدنظردیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
دادنامه شماره 1954 مورخ 20/11/72 پرونده کلاسه 4/72/946

مرجع صادرکننده رای :شعبه چهارم دیوان عدالت اداری
آقای یوسف یزدانی - رئیس وآقایان سلیمان مساعد،سیف اله نیک مشاوران
شاکی :آقای ابوالحسن ناظمی فرزندعبدالحسین ساکن تهران ،قلهک دروس شمال میدان هدایت کوچه دهقان شماره 20کدپستی 19438.
طرف شکایت :وزارت راه وترابری
خواسته :پرداخت بهاءیک قطعه زمین

جریان پرونده :شاکی درتاریخ 5/5/72دادخواستی به خواسته بالابه دیوان عدالت اداری تقدیم وپس ازثبت وارجاع به این شعبه نسخه دوم دادخواست وپیوستی برای طرف شکایت ارسال طی شماره 33/4423-16/11/72 پاسخ داده اندکه پیوست پرونده امرمی باشد.باانجام تشریفات قانونی سرانجام درتاریخ 30/11/72شعبه چهارم باحضوررئیس ومشاورتشکیل پس از بررسی محتویات پرونده واظهارنظرمشاورشعبه واعلام ختم رسیدگی بشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

رای دیوان
درخصوص شکایت آقای ابوالحسن ناظمی فرزندعبدالحسین بازنشسته راه آهن بطرفیت وزارت راه وترابری بخواسته پرداخت بهاءیک قطعه زمین پانصدمتری مشارالیه که درطرح اتوبان 120متری قرارگرفته (درتصویرمدارک مالکیت شماره پلاک مشخص نیست ودردادخواست هم شماره پلاک قید نشده خلاصه لوایح جوابیه مدیرکل دفترحقوقی وزارت راه وترابری که طی شماره 33/7284-3/8/72و33/4423-6/11/72اعلام گردیده آمده است اجرای طرح کمربندی تهران درسال 1354شروع وتاسال 67ادامه داردوبراساس بند9ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب سال 1351دولت زمینهائی که جهت اجرای طرحهای عمرانی مورداستفاده قرارمی گرفته وجهی بابت خسارت پرداخت نمی کرده است ووزارت راه وترابری به استنادقانون مذکورهیچگونه تعهدی دراین موردنداشته است لکن به منظورکمک ومساعدت ویامذاکرات انجام شده با سازمان زمین شهری قراربراین شدکه درازاءزمین ایشان سازمان مذکورقطعه زمینی براساس مقررات مربوطه دراختیاراین افرادکه زمینهایشان درطرح قرارگرفته واگذارنماید.صرفنظرازاینکه بند9ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351مورداستناددررابطه باحق وحقوق ارتفاقی است که دولت ملزم به پرداخت بهاءزمین درصورت استفاده درحدارتفاق نمی باشدلکن درمواردی که دولت زمینهای مردم راجهت اجرای طرحهای عمرانی تصرف ومورد استفاده قرارمی دهدطبق همان قانون موظف به پرداخت بهاءزمین است النهایه موردمنطبق باماده 10لایحه قانونی نحوه خریدوتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی ونظامی دولت مصوب 27/11/58 شورای انقلاب می باشدوباصراحت مفادماده مرقوم وزرات راه مکلف به پرداخت بهای عادله وخسارات متعلقه به شاکی (صاحب زمین )است لذاشکایت وارد تشخیص وحکم به استحقاق شاکی به دریافت بهاءزمین موردشکایت براساس ماده 10قانون مزبورصادرواعلام می گردد.این رای ظرف ده روزپس ازابلاغ در صورت اعتراض قابل رسیدگی درهیئت تجدیدنظردیوان عدالت اداری است .

22
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
756
تاریخ تصویب :
1373/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :