جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت فواید عامه اجازه می دهد که بر حسب تقاضای متخصص فنی امریکایی ساختن راه آهن یک نفر منشی تندنویس و یازده مهندس آمریکایی به جهت نقشه برداری مقدماتی راه آهن ایران برای مدت دو سال به عنوان معاونت او استخدام نمایند.
تبصره - متخصصین ایرانی حق تقدم در استخدام خواهند داشت .
ماده دوم - جمع حقوق سالیانه مستخدمین مذکور بیش از پنجاه هزار تومان نخواهد بود و از محل اعتبار دویست و پنجاه هزار تومان قانون مصوبه 20 بهمن ماه 1304 تادیه خواهد گردید.
ماده سوم - سایر مواد لازمه کنترات مستخدمین مذکور در حدود مواد قانون مصوبه 29 اردیبهشت 1304 خواهد بود و مستخدمین مزبور در تحت ریاست متخصص فنی راه آهن مسئول وزارت فواید عامه هستند.
ماده چهارم - وزارتین فواید عامه و مالیه هر یک در حدود اختیارات و وظایف قانونی مربوطه به خود مامور اجرای این قانون خواهند بود.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین : رییس مجلس شورای ملی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1305/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :