جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت فواید عامه اجازه می دهد مهندسین و متخصصین ذیل را برای مدت دو سال استخدام نماید.
1 - نه نفر بر مهندس امریکایی که در دستجات نقشه بردار مشغول خدمت شوند حقوق این نه نفر در سال از سی و دو هزار دلار تجاوز نخواهد کرد.
2 - یک نفر مهندس راه آهن امریکایی برای معاونت اداره مرکزی راه آهن با سالی هفت هزار و پانصد دلار.
3 - یک نفر مهندس ساختمان راه آهن از امریکا که حداکثر حقوق آن سالیانه هفت هزار و پانصد دلار خواهد بود.
4 - یک نفر مهندس طراح پل و پل سازی از آلمان که حداکثر حقوق آن پنج هزار تومان در سال خواهد بود.
5 - شش نفر مهندس راه آهن از سویس یا آلمان برای ساختمان و غیره که مجموع حقوق سالیانه آنها از بیست و چهار هزار تومان تجاوز نخواهد کرد.
6 - یک نفر مهندس که نقشه های فنی را عهده دار شود از بلژیک که حقوق سالیانه آن از سه هزار تومان تجاوز نخواهد کرد.
7 - سه نفر مهندس بندر به اختلاف رتبه از هلند یا آلمان که حقوق سالیانه آنها از دوازده هزار و چهارصد تومان تجاوز نخواهد کرد.
8 - دوازده نفر سرمباشر متخصص از آلمان یا سویس یا آمریکا یا فرانسه یا ایتالیا که حقوق سالیانه آنها در حدود چهل هزار تومان خواهد بود.
تبصره - تخصص متخصصین مزبور را اسناد و مدارک علمی و فنی آنها تعیین خواهد کرد.
ماده دوم - دولت مجاز است برای تهیه اثاثیه و کرایه منزل به هر یک از مهندسین مزبور مادام که در شهرها متوقف هستند متناسب با رتبه های آنها ماهیانه از سی الی پنجاه تومان پرداخته و نیز دولت مجاز است تدارک چادر و اثاثیه جهت منازل صحرایی مهندسین مزبور بنماید.
ماده سوم - مخارج ایاب و ذهاب هر یک از مهندسین فوق از امریکا به ایران هزار تومان و برای اشخاصی که از اروپا استخدام می شوند هر یک چهارصد تومان منظور و پرداخت خواهد شد.
ماده چهارم - دولت ایران می تواند پس از پرداخت سه ماه حقوق و خرج مراجعت کنترات هر یک از مستخدمین فوق را ملغی نماید.
ماده پنجم - هر یک از مستخدمین فوق در هر سال حق یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت بدون این که حق مرخصی ذخیره شود.
تبصره - در صورتی که هر یک از مستخدمین استفاده از موقع مرخصی ننمایند حق مطالبه حقوق فوق العاده از آن بابت را نخواهند داشت .
ماده ششم - دولت مکلف است از برای هر یک از متخصصین در تمام مدت از محصلین فنی ایرانی که عالم به زبان متخصصین باشند معاونی معین نماید و هر یک از متخصصین و مهندسین مکلف هستند که در این مدت عملیات فنی را به قدر امکان به معاون خود تعلیم نمایند.
ماده هفتم - وزارت مالیه مجاز است حقوق و سایر مخارج مصوبه مستخدمین فوق را از محل اعتبار پنج میلیون مصوب برای احداث راه آهن بپردازد.
ماده هشتم - دولت مجاز است ساختن هر قطعه از راه آهن را که صلاح بداند به مناقصه به کمپانیهای ساختمان راه آهن واگذار نماید.
ماده نهم - وزارتین مالیه و فواید عامه هر یک در حدود اختیارات خود مامور اجرای این قانون بوده و دولت مجاز است سایر شرایط کنترات مستخدمین مزبور را بر طبق قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و کنترات آنها را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/05/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :