جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می شود که از محل پنج میلیون تومان اعتبار مصوبه برای احداث راه آهن تا تصویب بودجه فنی و اداری راه آهن برای سنه 1306 معادل مبلغ یکصد و پنجاه و سه هزار تومان به طور اعتبار در حدود قوانین مصوبه به رسم علی الحساب به شرح ذیل :
1 - حقوق متخصصین آمریکایی و اعضا فنی و اداری که در مرکز مشغول خدمت می باشند و مخارج اداری مرکز از قبیل خرید اثاثیه و ملزومات و کرایه خانه 400000 قران
2 - حقوق متخصصین و اعضا فنی شش دسته مهندسین سیار که در شمال و جنوب مشغول نقشه برداری می باشند و مخارج و لوازم کار آنها 700000 قران
3 - برای مخارج ساختمان و حقوق متخصصین و اعضا فنی 250000 قران
4 - سرویس طبی و صحی برای دستجات مهندسین و عملجات از قبیل حقوق طبیب و قیمت دواجات و غیره 20000 قران
5 - تعلیمات مهندسی شامل مخارج اعزام محصلین به خارجه و کمک خرج به مدرسه مهندسی وزارت معارف 85000 قران
6 - حقوق معوقه اعضا مرکزی و دستجات مهندسین 75000 قران جمع 1530000 قران
برای مخارج مذکور در فوق در وجه وزارت فواید عامه (اداره راه آهن ) کارسازی دارد.
تبصره - از اعتبار مصوبه در این قانون هیچ حقوقی به اتباع خارجی که کنترات آنها به تصویب مجلس نرسیده باشد پرداخته نخواهد شد مگر به عنوان روزمزدی ولی مشروط بر این که این استخدام روزمزدی از شش ماه تجاوز نکند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/05/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :