جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


دادنامه شماره 1075 مورخ 27/11/1371 پرونده کلاسه 71/18/437

مرجع رسیدگی :شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری (مرکب ازآقای علی اصغرجعفری ورامینی ،دادرس وآقای تقیان ،مشاور)
شاکی :آقای اصغرناموران فرزندیوسف مقیم کرمی خیابان امام خمینی کوچه اداره برق کاشی 19
طرف شکایت :زمین شهری آذربایجان شرقی
خواسته :ابطال عملیات زمین شهری

گردشکار:شاکی شکایتنامه ای بخواسته مندرج درفوق بطرفیت مشتکی عنه تقدیم که پس ازوصول وارجاع آن به این شعبه به کلاسه 71/18/437ثبت گردیده که ضمن انجام تشریفات قانونی وارسال نسخه ثانی دادخواست وضمائم به طرف شکایت ووصول پاسخ آن پس ازمطالعه محتویات پرونده وملاحظه نظریه آقای مشاورمحترم ختم دادرسی رااعلام بشرح زیرمبادرت به اصداررای می نماید.

رای دیوان
اداره زمین شهری آذربایجان شرقی مستندابه مقررات لغومالکیت اراضی شهری یک قطعه زمین مزروعی راتملک وسپس به اداره راه وترابری واگذارنموده است .نظربه اینکه زمین مذکورباتوجه به صراحت سندمالکیت مزورعی بوده است اولاازشمول مقررات لغومالکیت اراضی شهری خارج است ثانیاپلاک مذکوربه اداره راه وترابری واگذارشده است ومستنداداره طرف شکایت مبنی براینکه واگذاری مذکورمشمول ماده واحده مصوبه تشخیص مصلحت نظام است به لحاظ اینکه منظورازماده واحده مورداستناداداره طرف شکایت واگذاری به مردم است وصراحتی درواگذاری به ادارات دولتی نداردلذاازاین حیث هم ادعای زمین شهری آذربایجان شرقی وجاهتی نداشته فلذاحکم به ورودشکایت شاکی دائربه ابطال اقدامات زمین شهری درمورد تملک ونیزواگذاری به اداره راه وترابری صادرواعلام می گردد.
دادرس شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری - جعفری ورامینی

22

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1075
تاریخ تصویب :
1371/11/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :