جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی :2/4/73 شماره دادنامه :177/6
تجدیدنظرخواه :وزارت راه وترابری به نشانی خیابان ایرانشهرتقاطع سمیه پلاک 122.
تجدیدنظرخوانده :شرکت مثلث به نشانی خیابان افریقا،خیابان ناهیدشرقی ،شماره 15
فرجامخواسته دادنامه شماره 318/20/6/72صادره ازشعبه 23دادگاه حقوقی یک تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه :13/7/72
تاریخ وصول دادخواست فرجامی :2/8/72
مرجع رسیدگی :شعبه 6دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان اسفندیارغفاری رئیس ویوسف یزدانی عضومعاون

خلاصه جریان پرونده :درتاریخ 15/12/1371وزارت راه وترابری دادخواستی بطرفیت شرکت مثلث بخواسته مطالبه مبلغ 00/215/10ریال بابت اجاره بهای یک دستگاه کامیون کمپرسی بنزمدل 2624به استنادقرارداد شماره م /16/19841-19/9/62وصورت جلسه تحویل وتحول مورخ 16/9/62به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم که به شعبه 23همان دادگاه ارجاع بخلاصه اینکه دراجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب 19/12/60مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرائی آن قرادادمذکوربین خواهان وخوانده منعقدو براساس این قراردادیک دستگاه کامیون کمپرسی بنزدارای شماره اختصاصی 2187-1-5 به شرکت خوانده بصورت اجاره واگذارگردیده ودستگاه مورد اجاره بموجب صورت جلسه مورخ 16/9/62به نماینده شرکت خوانده تحویل گردیدوخانده بعنوان مستاجرمتعهدگردیده است اجاره بهای ماهیانه کمپرسی رابرمبنای حداقل 300ساعت درماه بپردازدچون شرکت خوانده درآن ایام با مدیریت دولتی اداره می شدمیزان کارکردواقعی آن دراحتساب اجاره بهاملاک عمل قرارگرفته واین دستگاه ازتاریخ 16/9/62لغایت 27/5/66دراختیار خوانده بوده ودرطول این مدت جمعا15976ساعت کارکردداشته است که اجاره بهاءدستگاه طبق نرخ تعیین شده درقراردادکلامعادل /00/171/13ریال می گردد که مبلغ 000/2000ریال بابت پروژه راه آهن بافق بندرعباس وراه وفومن و میانه احتساب ومعادل /756000ریال بعنوان تضمین حسن اجرای قراردادبه خواهان پرداخت نموده وبااحتساب وکسرارقام فوق کل بدهی خوانده مبلغ 00/415/10ریال است خوانده ازپرداخت آن امتناع داردتقاضای رسیدگی و صدورحکم به محکومیت خوانده به میزان خواسته باجبران کلیه خسارتهای قانونی راخواستارشده شرکت خوانده به لایحه دفاعیه ای تقدیم خلاصه این است که نصب مدیردولتی ازطرف وزارت راه وترابری درشرکت مثلث (خوانده ) غیرقانونی بوده که باشکایت آن شرکت شعبه 13دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی وحکم برابطال ابلاغ نصب مدیردولتی واستردادشرکت مثلث به صاحبان آن صادروبه اعتباراین حکم کلیه تصمیمات مدیران دولتی نیزدرطول تصدی در شرکت مثلث باطل اعلام واثرقانونی نداردکه ازجمله قراردادموضوع دادخواست می باشدکه توسط مدیردولتی امضاءشده است .دادگاه باتشکیل جلسه دادرسی واستماع وانعکاس اظهارات نمایندگان اصحاب دعوی ورسیدگی بااعلام ختم رسدیگی مبادرت به اصدارحکم بشرح ذیل نموده است (درخصوص دعوی وزارت راه وترابری بطرفیت شرکت مثلث دایربه مطالبه مبلغ /200/415/10 ریال بابت اجاره بهای یک دستگاه کامیون کمپرسی بنزمدل 2624دارای شماره اختصاصی 2187-1-5 موضوع قراردادشماره م /16/19841-19/9/62بدین خلاصه که دراجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب جلسه مورخه 9/12/65مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرائی آن مبادرت به تنظیم قراداد مذکورفیمابین نمایندگان طرفین دعوی نموده اندوقراربراین بوده است که اجاره بهای ماهیانه دستگاه مذکوردرهرحال برمبنای حداقل 300ساعت درماه پرداخت گرددنظربه اینکه بموجب دادنامه شماره 350/18/7/70اصداری از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری ونیزدادنامه شماره 588/25/11/63همان شعبه که موردتاییدهیئت تجدیدنظردیوان عدالت بموجب دادنامه شماره 3/18/6/66قرارگرفته اقدامات وزارت راه وترابری درتعیین مدیردولتی ابطال گردیده ودرنتیجه کلیه اقدامات وزارتخانه مذکورکه مربوط به این امرومتفرع برنصب باطله فوق است محکوم به بطلان وموضوعاوعملامنتفی گردیده است بنابراین تصمیمات واقدامات مدیران دولتی فاقداعتبارووجاهت قانونی است وپذیرش دعوی خواهان به کیفیت مطروحه میسورنبوده وحکم به رد دعوی خواهان صادرواعلام می گردد)این حکم مورداعتراض وزارت راه وترابری قرارگرفته بدین خلاصه براساس ماده 135قانون تجارت درشرکتهای سهامی کلیه اعمال واقدامات مدیران ومدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذ ومعتبراست ونمی توان به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغیرمعتبردانست واگرتشریفات مربوط به انتخاب ونصب مدیردولتی دراین شرکت رعایت نشده باشدارتباطی به صحت قراردادهای منعقددرزمان مدیردولتی نداردوباتوجه به ماده 135قانون مزبورواصل صحت قراردادهاشرکت مثلث بایدتعهدات ایجادشده درزمان مدیران دولتی راایفاءواگرازعمل وزارت راه وترابری درنصب مدیردولتی راخساراتی رامتحمل گردیددراین صورت می تواندمطالبه خسارت از وزارتخانه بنمایدنه اینکه تعهدات خودرانفی نمایدبه فرض که بطلان قراردادمستنددعوی ازطرف مرجع قضائی رااعلام می شودبشودآنچه که مسلم است شرکت تجدیدنظرخوانده ازمنافع دستگاه موصوف استیفاءمنعفت نموده لذابه حکم اصل داراشدن غیرعادله می بایستی اجرت المثل کمپرسی رابپردازد لایحه تجدیدنظرخواه وپاسخ طرف درهنگام طرح موضوع ومشاوره موردبررسی قرارخواهدگرفت پرونده پس ازانجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای یوسف یزدانی عضوممیزوملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند:

رای شعبه ششم دیوان عالی کشور
بررای تجدیدنظرخواسته اشکال وارداست زیراهرچندبموجب احکام صادره ازدیوان عدالت اداری انتصاب مدیران دولتی شرکت تجدیدنظرخوانده غیرقانونی وباطل می باشداعلام گردیده لیکن بموجب ماده 135قانون تجارت کلیه اعمال واقدامات مدیران ومدیرعامل درمقابل شرکت ثالث نافذومعتبر است ونمی توان به عذرعدم اجرای تشریفات مربوط به طرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان راغیرمعتبردانست بخصوص که ازماشین مورداجاره که متعلق به وزارت راه وترابری بوده به وسیله تجدیدنظرخوانده استیفاءمنفعت شده است ونامبرده مکلف به پرداخت اجاره بهای موردمطالبه می باشدولذا دادنامه مذکورنقض وتجدیدرسیدگی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود.
رئیس شعبه -اسفندیارغفاری عضومعاون - یوسف یزدانی

22
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
177
تاریخ تصویب :
1373/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :