جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


فرجامی 9/15/1011 ردیف :65/28هیئت عمومی

نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:(هرچندکه خانه دررهن بانک مسکن بوده است ولی باتوجه به اینکه دادگاه درضمن حکم به الزام خوانده انجام معامله رامنوط به پرداخت بقیه وام بانکی وفک رهن گردیده است والتفات به اینکه ماده 793قانون مدنی ناظربه موردنیست بنابراین رای دادگاه عمومی موجه بوده وتائیدمی شود)مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.

پرونده اصراری کلاسه :9/15/1011ح
ردیف :65/28
رای شماره : 42-12/8/1366

بسمه تعالی
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
باملاحظه دادنامه فرجامخواسته ومبانی آن نظربه اینکه پلاک موضوع دعوی هنگام صدوردادنامه فرجامخواسته دررهن بانک مسکن بوده ومادام که موافقت بانک مرتهن نسبت به معامله پلاک مذکورکسب گردیده یافک رهن بعمل نیامده الزام فرجامخواه به انتقال رسمی آن مخالف ماده 793قانون مدنی می باشدلذادادنامه فرجامخواسته که بدون توجه به مراتب فوق صادرگردیده مخدوش است نقض می شودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد.

22
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
42
تاریخ تصویب :
1366/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :