جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت طرق مجاز است هاری هاکلین مهندس راه آهن تبعه سوئد را با شرایط ذیل استخدام نماید:
1 - حقوق آقای هاکلین از قرار یک صد و پنجاه و سه لیره (153) لیره در ماه نصف به اسعار و نصف به ریال پرداخته خواهد شد.
2 - مدت استخدام مشارالیه دو سال است که از تاریخ 24 مرداد ماه 1314 شروع می شود و در صورت توافق طرفین برای یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
3 - برای هر یک سال خدمت یک ماه مرخصی با استفاده حقوق اعطا خواهد شد و در صورتی که در همان سال استفاده نشود در سالهای بعد جمعا اعطا می شود.
4 - در موقع خاتمه خدمت یک صد و نوزده لیره (119) لیره برای خرج معاودت از ایران به مشارالیه پرداخت خواهد شد.
5 - وزارت مالیه مجاز است حقوق و خرج سفر معاودت هاری هاکلین را از محل عایدات قند و شکر و چای بپردازد.
6 - سایر شرایط استخدام آقای هاری هاکلین بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1314/06/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :