جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت طرق مجاز است آقایان براولوف بکزلیوس تابع سوئد و ژنس کریستا فواسکیونیلسون تابع نروژ را با شرایط ذیل استخدام نماید:
1 - مدت استخدام یک سال و در صورت توافق نظر طرفین برای دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
2 - حقوق هر یک ماهیانه شصت لیره کاغذ انگلیسی خواهد بود که نصف آن در هر ماه به نرخ رسمی مبادلات روز موعد پرداخت به ریال تسعیر و تادیه خواهد شد.
3 - مهندسین مزبور برای یک سال خدمت حق استفاده از یک ماه مرخصی با حقوق خواهند داشت و این مدت به تناسب خدمت نیز قابل استفاده است و چنانچه در مدت خدمت مبتلا به کسالت مزاجی بشوند که بیش از پانزده روز به طول انجامد حقوق پانزده روز از مدت کسالت به مشارالیهما پرداخته خواهد شد.
4 - در صورتی که در انقضا موعد استخدام بخواهند به کشور خود عودت نمایند مبلغ شصت لیره کاغذ انگلیسی مقطوعا به هر یک بابت خرج سفر مراجعت داده خواهد شد و در مواقعی که برای انجام ماموریت در داخله مسافرت نمایند حق دریافت روزی چهل ریال فوق العاده اعاشه خواهند داشت .
5 - وزارت مالیه مجاز است حقوق و فوق العاده اعاشه و خرج سفر مهندسین فوق الذکر را از اعتبارات عوائد انحصار قند و شکر و چای بپردازد.
6 - سایر شرایط استخدام بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1315/07/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :