جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت طرق و شوارع اجازه می دهد کسری محصلین فنون علمی و عملی راه آهن و معادن را از بین محصلین ایرانی که قسمتی از تحصیلات خود را در خارجه نموده و قسمت دیگر باقی است و یا از فارغ التحصیلهای مدارس فنی داخله انتخاب نماید و محصلین بی بضاعت حق تقدم خواهند داشت .
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم مهرماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :