جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت طرق و شوارع اجازه داده می شود که سی نفر شاگرد برای تحصیلات فنون عملی راه آهن برای مدت دو سال به خارجه اعزام دارد و مخارج ایاب و ذهاب و تحصیل و سرپرستی آنها را از محل عوائد انحصار قند و شکر تادیه نماید.
تبصره 1 - اعتبار مخارج سالیانه هر یک از محصلین نباید حداکثر آن از یک هزار و هشتصد تومان تجاوز نماید.
تبصره 2 - وزارت طرق و شوارع مکلف است عده ای را از بین محصلین ایرانی که قسمتی از تحصیلات خود را در مدارس خارجه نموده اند انتخاب و محصلین بی بضاعت حق تقدم خواهند داشت .
تبصره 3 - شاگردان مزبور پس از اتمام تحصیلات مکلفند تا مدت شش سال در راه آهنهای ایران موظفا خدمت نمایند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگرنوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :