جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت فوائد عامه اجازه می دهد که کسری محصلین اعزامی هذه السنه 1308 را برای فرا گرفتن فنون راه آهن و معادن بر طبق اجازه ای که به موجب قانون مورخ 6 تیر 1308 برای انتخاب عده ای از محصلین ایرانی مقیم خارجه به وزارت معارف داده شده با همان شرایط انتخاب و به اروپا اعزام نماید.
محصلین مزبور مطیع کلیه مقرراتی که در قانون بیستم خرداد 1308 ذکر شده است خواهند بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :