جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


ماده اول - به وزارت طرق و شوارع اجازه داده می شود مسیو (وان درهولست ) مهندس بلژیکی را از تاریخ حرکت از بلژیک به مدت شش ماه برای مهندسی اداره راه آهن ایران استخدام نماید.
ماده دوم - حقوق مهندس مزبور در مدت شش ماه یک هزار و چهار صد لیره انگلیسی و مخارج آمدن مشارالیه تا ایران یک صد لیره و مخارج رفتن نیز یک صد لیره خواهد بود که به انضمام مسافرتهایی که در ایران برای انجام ماموریت خواهد کرد از محل انحصار قند و شکر پرداخته خواهد شد.
ماده سوم - وزارت طرق و شوارع مجاز است سایر شرائط استخدام مهندس مزبور را بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد استخدام او را امضا نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه سی و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/04/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :