جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد خرج ایاب و ذهاب هر یک از دو نفر متخصص ایتالیایی را که به موجب ماده دوم قانون 29 اسفند 1306 استخدام شده اند در عوض چهار صد تومان که کافی نیست ششصد تومان مقرر و تفاوت آن را از بابت خرج آمدن به ایران از اعتبار دویست تومان مصوبه در ماده (1) قانون مزبور محسوب دارد.
ایضا برای پرداخت خرج منزل و اتومبیل و خرج سفر دو نفر متخصص مزبور در حوزه ماموریت خودشان (سواحل جنوب ) وزارت مالیه مجاز است معادل صدی ده از حقوق کنتراتی آنها را هرساله به مشارالیها بپردازد و برای اعتبار این خرج در سال اول مبلغ یک هزار و چهار صد و پنجاه تومان از محل دویست هزار تومان مذکوره فوق به وزارت مالیه اعتبار داده می شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1307/09/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :