جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می شود یک هزار و یک صد تومان حقوق گمرکی و مالیات راه مقدار (80773) من مازوت که به مصرف سوخت کشتی شن کشی موسسه کشتیرانی شوروی در بحر خزر برای عملیات شن کشی در مجرای ورودی بندر پهلوی رسیده است بر طبق قراردادی که در آبان ماه 1308 بین وزارت فوائد عامه سابق و موسسه کشتیرانی شوروی در بحر خزر منعقد شده بود معاف داشته و مطالبه ننماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1309/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :