جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


تاریخ 4/4/73 شماره دادنامه 36 کلاسه پرونده 73/38

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره 120 مورخ 10/3/72 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که متضمن صلاحیت دیوان عدالت دررسیدگی به موضوع مطروحه می باشد ، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استنادقسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در مواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *

شماره ه/73/38 20/9/1373
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 8و19دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه نوزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/245موضوع شکایت آقای فتح اله بدری بطرفیت اداره کل اموراداری سازمان ثبت اسنادو املاک کشوربخواسته ابطال حکم شماره 17102-9/8/71واعاده بخدمت ودستور پرداخت حقوق ومزایای ایام تعلیق به شرح دادنامه شماره 407-18/6/72چنین رای صادرنموده است :
باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه حکم شماره 102/11/11-9/8/71 در اجرای دادنامه صادره ازمحاکم قضائی بوده ونظربه اینکه احکام صادره ازدادگاههای کیفری علی الاصول به وسیله اجرای احکام دادسرای مربوطه بایستی اجراءگرددوبموجب ماده 479 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه ازمفادحکم شک وشبهه یاسوءتفاهی حاصل شودبایدادارات واشخاص توسط مدعی العموم به محکمه حاکمه رجوع نمایندودرخصوص موضوع توضیحات بخواهند،بنابه مراتب فوق طرح دعوی دردیوان عدالت اداری فاقدوجاهت قانونی است ،لذاشکایت موجه نیست ،حکم به ردشکایت صادرواعلام می گردد.
ب - شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/724موضوع شکایت آقای محمدتقی صمیمی فربطرفیت سازمان ثبت اسنادواملاک کشوربخواسته نقض حکم انفصال مورخ 21/1/65واعاده به خدمت ومطالبه حقوق ومزایای ایام بلاتکلیفی بشرح دادنامه شماره 120-10/3/72چنین رای صادرنموده است :نظر به اینکه حکم انفصال دراجرای رای 9/4/64دادگاه انقلاب اسلامی چالوس ، نوشهر و ماده 65 قانون تعزیرات صادرگردیده ازلحاظ انفصال دائم ازخدمات دولتی موجه ومنطبق باموازین قانونی نبوده حکم به بطلان آن واعاده به خدمت شاکی ضمن تغییرشغلی قبلی صادرمی گردد.ثانیادرموردمطالبه حقوق ومزایای به ایام بلاتکلیفی باتوجه به تاریخ تقدیم دادخواست (3/11/71)استحقاق مشارالیه به دریافت آن ازتاریخ مذکوربارعایت سایرمقررات قانونی تصدیق ونسبت به ماقبل آن به لحاظ قصورشاکی وعدم تقدیم شکایت درزمان متعارف مردودتشخیص می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه دوازدهم بهمن ماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14542


نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
36
تاریخ تصویب :
1373/04/04
تاریخ ابلاغ :
1373/11/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :
ضمان