جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


تاریخ 8/4/71 کلاسه پرونده 70/12/371 دادنامه 96

هیئت دادرسان :آقایان محمدحسین شهروزی رئیس ،مهدی توسلی مشاور
تجدیدنظرخواهان :وزارت راه وترابری به نشانی تهران ،خیابان خردمندشمالی 113اداره کل حقوقی ارزیابی وپرداخت خسارت .
تجدیدنظرخواندگان :علیرضا ، عباس ، حسن ، حسین ، احمدرضا، محمدرضا و طیبه و زهرا و فاطمه همگی نیک رو با وکالت محمد یگانه به نشانی تهران ، خیابان فرصت ازانقلاب شماره 92آپارتمان شماره 5 .
خواسته : تجدیدنظرازدادنامه شماره 70/316-13/3/70صادره ازشعبه 78دادگاه حقوقی 2.

گردشکار:خواهان دادخواستی بخواسته فوق وبه استنادمدارک پیوست دادخواست تقدم دادگاههای عمومی تهران نموده که پس ازثبت وارجاع به این شعبه وثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی دفتری وتعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دروقت مقررشعبه 12دادگاه حقوقی یک تهران به تصدی امضاء- کنندگان زیرتشکیل است پایان رسیدگی اعلام وبشرح آتی مبادرت به صدوررای دادگاه می نماید.
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره 70/316مورخ 13/3/70صادره ازشعبه 78 دادگاه حقوقی 2تهران نظربه محتویات پرونده ونظربه اینکه عمده اعتراضات تجدیدنظرخواه مبنی برمحل کسب وپیشه بودن محل به استناددادنامه های صادره قبلی همانست که درمرحله بدوی ایراد ودادگاه صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته به آن توجه نموده است اینکه با توجه به دادنامه شماره 86/69-15/1/66شعبه 62دادگاه حقوقی 2تهران و استنادبه تبصره یک ماده 8قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362و احرازاینکه محل مورداجاره ازهرحیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل مسکونی است ونظربه اینکه باتوجه به صورت مجلس مورخ 13/3/70 شعبه 78 دادگاه حقوقی 2تهران درموردانعکاس جریان پرونده کلاسه 67/1064شعبه 62که حاکی است (اداره حقوقی وزارت راه وترابری طی لایحه وارده به شماره 1195 4/6/68مضبوط درپرونده استدلال نموده است که براساس تبصره 2ماده 14 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356درصورتی که مورداجاره به منظوری غیرازکسب پیشه ویاتجارت اجاره داده شودازهرحیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهدبودوطبق قرارداداجاره رسمی شماره 68020مورخ 28/11/47دفتر25تهران مورداجاره به منظوراستفاده اداری به اجاره واگذار شده ودرحال حاضرجهت رفع نیازهای اداری واستقرارکارمندان مستاجرازآن استفاده می شود)ومراتب مزبوراقراربه استفاده اداری ازمحل مورداجاره بوده وانکاربعدی به استنادماده 1277مسموع نیست واستنادتجدیدنظرخواه به معاینه محل باتوجه به اقرارفوق موثردرمقام نمی باشدونظربه اینکه دادنامه صادره به تخلیه مورداجاره به لحاظ انقضاء مدت به استناد تبصره یک ماده 8 و مواد1 و15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و ماده 494 قانون مدنی صادرگردیده وازنظررعایت تشریفات دادرسی وموازین قانونی خدشه ای برآن واردنیست وایرادواعتراض موثری که موجب فسخ دادنامه بدوی گرددبعمل نیامده بنابه مراتب باردتجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته تاییدمی گردد.
رئیس دادگاه - شهروزی مشاوردادگاه - توسلی

22
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
96
تاریخ تصویب :
1371/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :