جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود اضافه اعتبارات اداره کل ساختمان وزارت راه را به شرح زیر:
1 - اعتبار تکمیل پروژه دریاچه رضاییه
(چهل میلیون ریال ) 40000000 ریال
2 - اعتبار تکمیل راه آهن قطور - شرفخانه
(هفتاد میلیون ریال ) 70000000 ریال
3 - اعتبار تکمیل راه آهن کاشان - یزد
(پنجاه میلیون ریال ) 50000000 ریال
----------------------------------------------------------------------
جمع کل مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال 160000000 ریال
از محل درآمد عمومی سال 1340 کل کشور در اختیار اداره مزبور گذارد تا به تدریج که مورد خرج پیدا می کند با رعایت مقررات به مصارف مربوطه برسد.
ماده واحده فوق که لایحه آن طبق ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 تقدیم شده تصویب می شود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1342/12/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :