جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت راه اجازه داده می شود که به مامورین فنی وزارت راه که بر طبق ماده واحده قانون مصوب 26/12/1336 استخدام شده اند و حقوق و مزایای آنان نیز طبق آیین نامه مصوب کمیسیونهای بودجه مجلس شورای ملی و دارایی سنا تعیین گردیده علاوه بر مزایای مقرره در آیین نامه مزبور در صورت انجام کار اضافی در غیر ساعات اداری فوق العاده اضافه کار به ماخذ مندرج در آیین نامه مزایا و بر طبق مقررات عمومی پرداخت گردد. ضمنا فوق العاده اضافه کار ماموران مزبور که در گذشته انجام داده اند به ماخذ مندرج در آیین نامه مزایا قابل پرداخت می باشد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

تاریخ اظهار ملاحظات مجلس سنا روز بیست و ششم فروردین ماه 1343

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :