جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


ماده واحده - عمل وزارت کشاورزی مبنی بر پرداخت اجرت تعمیر 33 عدد سیلندر و 23 عدد آلات دقیق هواپیمای سمپاش اداره کل دفع آفات نباتی که به وسیله کمپانی جوناس ارکرافت نیویورک آمریکا انجام شده به مبلغ 57/3942 سه هزار و نهصد و چهل و دو دلار و پنجاه و هفت سنت بدون رعایت تشریفات مناقصه از محل اعتبار مربوط تایید می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه 18/8/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :