جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


ماده واحده - عمل وزارت کشاورزی مبنی بر تهیه لوازم مورد احتیاج پذیرایی چهل نفر خلبان و مکانیسین های هواپیماهای اتحاد جماهیر شوروی که برای مبارزه با ملخ اعزام گردیده اند از محل اعتبار مربوط در سال 1341 تایید می شود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه 18/8/1343 به تصویب مجلس سنا رسیده است

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :