جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


ماده 1 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می شود بدون رعایت تشریفات مناقصه قراردادی برای حمل و نقل پستهای هوایی بنادر جنوب و شهرستانهای ایرانشهر - خاش و زاهدان و بالعکس برای مدت یک سال از تاریخ خرداد ماه 1342 با باشگاه هواپیمایی کشوری ایران منعقد نماید.
ماده 2 - در صورتی که وزارت پست و تلگراف و تلفن در پایان مدت قرارداد با رعایت تشریفات آیین نامه معاملات دولتی نتوانسته باشد شرائط بهتری تحصیل کند می تواند این قرارداد را با موافقت وزارت دارایی حداکثر تا دو سال تمدید نماید.
ماده 3 - وزارت پست و تلگراف و تلفن مامور اجرای این قانون می باشد.
قانون بالا مشتمل بر سه ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/09/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :