جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
333-رددعوی مدعیان دائربرجلوگیری ازحفرچاه قنات ومطالبه خسارات وارده ازجهت انکارمدعی علیه به مالکیت مدعی تخلف نیست زیرا اثبات قضیه خسارات وارده مبتنی بررسیدگی به اساس مالکیت بوده است در حالتی که ازمحکمه تقاضائی دراین باب نشده وقضیه محمول برنظرقضائی است .
حکم شماره 540-7بهمن 1308

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
540
تاریخ تصویب :
1308/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :