جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 28468/ت 28232ه 4/6/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 15/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 32961/1 مورخ 6/12/1381 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعرفه آگهی های دولتی را برای سال 1382 بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - نرخ چاپ آگهی های دولتی در مطبوعات بشرح زیر است :
الف - هر سطر صفحه اول 1820 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 1210 ریال
ج - هر سطر صفحات دوم وسوم 910 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 730 ریال
2 - مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین ده هزار تا پنجاه هزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 2660 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 1820 ریال
ج - هر سر صفحات دوم و سوم 1210 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 970 ریال
3 - مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین پنجاه هزار تا یکصد هزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 7260 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 4840 ریال
ج - هر سطر صفحات دوم وسوم 2420 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 1450 ریال
4 - مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین یکصد هزار تا دویست هزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 10290 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 7260 ریال
ج - هر سطر صفحات دوم وسوم 4840 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 2420 ریال
5 - مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنها بین دویست هزار تا سیصد و پنجاه هزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 14500 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 13100 ریال
ج - هر سطر صفحات دوم وسوم 6100 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 3600 ریال
6 - مطبوعاتی که تعداد شمارگان آنهابیش از سیصد و پنجاه هزار نسخه است :
الف - هر سطر صفحه اول 24200 ریال
ب - هر سطر صفحه آخر 20600 ریال
ج - هر سطر صفحات دوم وسوم 18200 ریال
د - هر سطر صفحات داخلی 8500 ریال
تبصره - مبنای محاسبات وسیله سطر شمار مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
ماده 2 - نرخ چاپ آگهی های سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و دادگستر در مطبوعات بشرح ذیل است :
1 - نرخ چاپ آگهی های تحدید حدود، نوبتی ، فقثدان سند، اجرائی ، مزایده ، دادرسی مدنی ، حصر وراثت و غیره در نشریات با شمارگان تا یصکد هزار نسخه بر مبنای هر سطر ( 960 ) ریال محاسبه خواهدشد.
2 - نرخ چاپ آگهی های یاد شده در نشریات با شمارگان بیش از یکصد هزار نسخه بر مبنای هر سطر ( 1830 ) ریال خواهد بود.
تبصره - در محاسبات نرخ آگهی های موضوع این ماده هر سه کلمه یک سطر است :
1 - در مجلسات با شمارگان کمتر از پنج هزار نسخه هر سطر610 ریال .
2 - در مجلات با شمارگان تا بیست هزار نسخه هر سطر850 ریال .
3 - در مجلات با شمارگان بیش از بیست هزارنسخه هر سطر1090 ریال .
تبصره - به نرخ چاپ آگهی های صفحات پشت جلد و دخل مطبوعات موضوع این ماده به ترتیب صددرصد ( 100% ) و پنجاه درصد ( 50% ) افزوده می شود.
ماده 4 - به نرخ چاپ آگهی های دولتی در جرایدی که به زبان غیر فارسی انتشار می یابند سی درصد ( 30% ) اضافه می شود.
ماده 5 - به نرخ چاپ آگهی های دولتی در مطبوعات استانی که به زنبان فارسی و یا محلی انتشار می یابند بر حسب تعداد شمارگان آنها بیست درصد ( 20% ) اضافه می شود.
ماده 6 - در کلیه مطبوعات به نرخ پایه آگهی هایی که به صورت رنگی به چاپ می رسند به ازای هر رنگ سی وپنج درصد ( 35% ) اضافه می شود.
ماده 7 - به نرخ چاپ آگهی های دولتی در مطبوعاتی که بطور تمام رنگی به چاپ می رسند بر حسب تعداد شمارگان آنها ده درصد ( 10% ) اضافه می شود.
ماده 8 - هزینه های مربوط به تهیه تکثیر عکس ، کلشه ، ترجمه و طراحی متن آگهی با کارشناسی و تایید وزارت فرهنگ وارشاداسلامی بر عهده سازمان آگهی دهنده است .
ماده 9 - هیچ یک از دستگاههای دولتی آگهی دهنده موضوع این تعرفه مجاز به ذکر نام یا قید نشریه یا گروه خاصی از جراید نمی باشند.
ماده 10 - این تصویبنامه در سال 1382 از زمان ابلاغ لازم الاجراء است و برای سالهای بعد نیز تا زمانی که لغو نشده است به قوت خود باقی است . کلیه تصویبنامه های مغایر با این تصویبنامه و تعرفه های قبلی از درجه اعتبار ساقط است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17058
تاریخ تصویب :
1382/04/15
تاریخ ابلاغ :
1382/06/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :