جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 29683/ت 28882ه 26/6/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/6/1382 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 15695/3646/61 مورخ 1/4/1382 وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آئین نامه تشکیل مجامع عمومی و شورای عالی شرکتهای دولتی را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - کلیه شرکتهای دولتی و مادر تخصصی و بانکهاکه نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی و یا شورای عالی آنها به عهده اعضای هیئت وزیران است وهمچنین موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از این پس به اختصار ( شرکتهای مشمول این آئین نامه ) نامیده می شوند، تابع مقررات این آئین نامه می باشند.
ماده 2 - روسای مجامع عمومی ، یا شورای عالی شرکتهای مشمول این آئین نامه یا سایر مراجعی که براساس قانون تشکیل یا اساسنامه این قبیل شرکتها و موسسات مکلف به دعوت از مجامع عمومی یا شورای عالی مربوط هستند، می باید حسب مورد مجامع عمومی یا شورای عالی را با رعایت مواعد مقرر در اساسنامه یا مواعد مقرر در قوانین ذیربط به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع عمومی یا شورای عالی دعوت نمایند.
تبصره 1 - مراجع مذکور مکلفند فاصله قانونی نشر و یا ارسال دعوت نامه مجامع عمومی وتاریخ تشکیل آن را برابرمقررات اساسنامه وماده ( 98 ) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت رعایت نموده وکلیه مستندات واطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را در موعدقانونی برای اعضای مجمع ارسال نمایند.
تبصره 2 - اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که در صلاحیت مجمع عمومی شرکتهای مشمول این آئین نامه است مستلزم رعایت تشریفات مندرج در این ماده ، دعوت از اعضاء و تشکیل جلسه مجمع عمومی است .
ماده 3 - هییت مدیره یا هیئت عامل شرکتهای مشمول این آئین نامه حسب مورد موظف هستند حداکثر تا پانزدهم شهریورماه هر سال هدفها خط مشی وبرنامه عملیاتی و بودجه سال بعد خود را همراه با گزارشهای توجیهی ومستندات مربوط برای مجمع عمومی یا شورای عالی ارسال دارند.
ماده 4 - مراجع مذکور در ماده ( 1 ) مکلفند نسبت به بررسی خط مشی وبرنامه و بودجه پیشنهادی اقدام و طبق برنامه زمان بندی بخشنامه بودجه هر سال ، بودجه شرکت یا موسسه انتفاعی وابسته به دولت را تصویب و برای درج در لایحه بودجه کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.
ماده 5 - شرکتهای مشمول این آئین نامه مکلفند ضمن رعایت مواعد قانونی مربوط، نسبت به ارایه به موقع صورتهای مالی و گزارش هییت مدیره در مورد عملکرد و وضع عمومی شرکت در سال مالی مربوط به حسابرس و بازرس قانونی اقدام و گزارش حسابرسی و بازرسی مربوط به صورتهای مالی و گزارش عملکرد را برای رئیس مجتمع یا شورای عالی ارسال دارند تا به همراه دعوتنامه تشکیل مجمع یا شورای عالی ، برای اعضای مجمع یا شورا فرستاده شود.
ماده 6 - شرکتهای مادر تخصصی دارای شرکت یا شرکتهای زیرمجموعه مکلف به ارایه صورتهای مالی تلفیقی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری هستند. مجامع عمومی یا شورای عالی اینگونه شرکتها مکلف به تشکیل جلسه برای بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی تلفیقی حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال هستند.
ماده 7 - پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا اعضای هیئت عامل کلیه شرکتهای مشمول این آئین نامه ، به انضام خلاصه ای از سوابق تجربی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوت نامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع عمومی یا شورای عالی ارسال شود و با تشکیل جلسه مجمع عمومی یا شورای عالی نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم شود.
ماده 8 - پیش نویس آئین نامه ها و دستورالعلمهایی که طبق اساسنامه شرکت نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاستگذاری و تعیین خط مشی دارند باید ضمن درج در دستور جلسه مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط به همراه دستور جلسه قبل از برگزاری جلسه برای اعضای مجمع عمومی یا شورای عالی ارسال ودر جلسه مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم شود.
تبصره - با توجه به وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در تنظیم سیاستهای مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی و همچنین وظایف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در تنظیم امور استخدامی کشور، پیشنهادهای مربوط به آئین نامه های مالی ومعاملاتی با اخذ نظر کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیشنهادهای مربوط به آئین نامه های استخدامی با اخذ نظر کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل طرح در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط است . در صورتی که نظر کارشناسی دستگاههای مذکور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال به دستگاههای مذکور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال به دستگاههای اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب آئین نامه های مذکور در مجامع یا شورای عالی مربوط نخواهد بود.
ماده 9 - روسای مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتهای مشمول این آئین نامه مکلف هستند نسبت به اخذ گزارش اقدامات هیئت مدیره یا هییت عامل این شرکتهای در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورتجلسه مجمع در پایان هر دوره سه ماهه بعد از تشکیل مجمع اقدام ونسخه ای از آن را برای اعضای مجمع عمومی ارسال نمایند.
گزارشهای مربوط به موضوعات خاص مورد نظر اعضای مجمع عمومی مستقیما" حسب درخواست اعضای مجمع ، توسط هیئت مدیره و یا هئیت عامل شرکتها ارایه خواهند شد.
تبصره - هییت مدیره یا هیئت عامل شرکتهای مشمول این آئین نامه موظف هستند در جلسات رسیدگی به عملکرد سالانه ، گزارش اقدامات خود را در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورتجلسه را به مجمع عمومی یا شورای عالی ارایه نمایند.
ماده 10 - با رعایت تبصره ( 72 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور ، تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مشمول این آئین نامه تنها با ملحوظ کردن موارد زیر قابل انجام است .
الف - اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی ، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه ، آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی ، فروش داراییهای ثابت ، تغییر سرمایه ، تصویب بودجه و صورتهای مالی ، انحلال و ادغام غیر قابل تفویض است .
ب - اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات محمع عمومی باشد.
ج - اختیار مورد واگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری ، به تشخیص رئیس مجمع عمومی یا شورای عالی باشد.
د - اعتبار اختیار مورد واگذاری برای مدت محدود و حداکثر تا یک سال و تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود.
ه - اختیار تفویض شده باید در صورتجلسه مجمع عمومی که با حضور نمایندگان سهام دولت تشکیل می شود، به نحو مشخص ذکر شود.
و - رئیس مجمع عمومی مکلف است گزارش موارد استفاده از اختیار تفویض شده را در هر مورد به مجمع عمومی کتبا" ارسال نماید.
ز - در صورت عدم تمایل هر یک از نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی یا تفویض اختیار، رئیس مجمع عمومی مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ، نسبت به اخذ نظر نماینده یا نمایندگان مذکور اقدام و سپس با عنایت به اختیار تفویض شده از طرف مجمع عمومی ، نسبت به آن مورد اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره - از تاریخ تصویب این آئین نامه ، مفاد این ماده جایگزین تصویبنامه شماره 5198 مورخ 19/4/1353 می شود.
ماده 11 - بازرس قانونی مکلف است در طی سال مالی بازرسیهای لازم نسبت به عملکرد شرکت معمول داشته و گزارشهای ادواری خود را هر شش ماه یک بار به مجمع عمومی ارایه دهد.
تبصره 1 - اقدامات بازرس قانونی نباید مانع جریان عادی کار شرکت یا سازمان شود.
تبصره 2 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ظرف سه ماه پس از تصویب این آئین نامه دستورالعمل و فرمهای ارایه گزارش موضوع این ماده را تنظیم وبه مراجع ذیربط ابلاغ نمایند.
ماده 12 - مجامع عمومی یا شورای عالی مکلف به تعیین تکلیف در خصوص کلیه بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به صورت روشن و شفاف و اخذ تصمیم در آن موارد هستند.
ماده 13 - روسای مجامع عمومی یا شورای عالی مکلف به ارسال صورتجلسات تنظیمی شده در مجمع عمومی یا شورای عالی ظرف مدت ده روز بعد از تاریخ برگزاری جلسه مجمع عمومی یا شورای عالی و اخذ امضای کلیه اعضای مجمع در مدت حداکثر تا یک ماه هستند.
اعضای مجمع عمومی یا شورای عالی مکلفند صورتجلسه مجمع یا شورا را مطابق آنچه در مجمع عمومی یا شورای عالی تصمیم گیری شده امضاء و از درج یا حذف مطالبی که در مجمع یا در شورا مطرح نشده در صورتجلسه خودداری نمایند.
ماده 14 - با توجه به ماده ( 7 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اعضای مجمع عمومی می توانند به جای خود نمایندگانی تام الاختیار برای شرکت در جلسات مجامع عمومی و یا شورای عالی معرفی نمایند.
ماده 15 - هر یک از اعضای مجمع عمومی یا شورای عالی حق دارند در صورت تمایل ، از رئیس مجمع عمومی یا شورای عالی بخواهند که نظر و دلایل مخالف ایشان را در خلاصه مذاکرات مجمع عمومی درج کند. در این صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی ، پیوست لاینفک صورتجلسه مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 16 - در سازمانها و شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رعایت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا الزامی است .
ماده 17 - روسای مجامع عمومی یا شورای عالی ، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه را بر عهده خواهند داشت .
ماده 18 - در مواردی که در قوانین در خصوص احکام مقرر در این آئین نامه ، حکم خاصی پیش بینی شده باشد، حکم قانونی لازم الاجراء است .
ماده 19 - این آئین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17067
تاریخ تصویب :
1382/06/16
تاریخ ابلاغ :
1382/07/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :