جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
191-دعوائی دردادگاه بخش اقامه شده مبنی براینکه مدعی علیه خانه رابموجب سندعادی به مدعی انتقال داده ومتعهدگردیده که پس ازصدورتصدیق انحصاروراثت دردفتراسنادرسمی حضوربهم رسانیده ونسبت به موردمعامله سندرسمی تنظیم نماید،دادگاه بخش مدعی علیه رامحکوم به تنظیم سندبموجب قراروتعهدی که کرده بوده نموده حکم مزبوراستینافاتائیدوبرطبق آن ورقه اجرائیه صادرشده ،ازطرف پسرمحکوم علیه بموجب قباله که دردفتراسناد رسمی تنظیم یافته وحاکی بودازاینکه پدرش خانه موردصدورحکم مذکوررابه اوانتقال داده تخلیه آن درخواست شده ،محکوم له بعنوان شخص ثالث دراین محاکمه شرکت نموده ومحکوم به بی حقی گردیده واین حکم درمحکمه بدایت استینافاطرح وفسخ شده ونتیجه حکم به حقانیت شخص ثالث (محکوم له اولی ) صادرگردیده است ،ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه سندعادی رادرقبال سند رسمی موثردانسته وبرخلاف مدلول سندرسمی حکم داده واردنیست زیراصحیح است که برخلاف مدلول سندرسمی نبایستی رائی ازدادگاه صادرشودولی این وقتی است که درصدورسندرسمی رعایت قوانین موضوعه شده وبرطبق قوانین صادر شده باشدچنانچه درماده 70قانون ثبت تصریح به این شرط شده وبدیهی است با قراردادی که مدعی علیه بامدعی قبلانموده بوده وتعهدی که بشرح مذکورفوق در مقابل اوداشته حق نداشته که نسبت به ملک موردتعلق حق غیرآنهم درخلال جریان دعوائی که بالاخره منجربه محکومیت اوگردیده مبادرت به معامله نموده وآن رابه پسرخودکه موهم تبانی وفراراززیربارتعهدسابق بوده بنماید وبابودن حکم قطعی لازم الاجرادردست محکوم له (مدعی بدوی )که آنهم ازاوراق رسمی است نمی بایست برعمل دادرس دائربرملغی ازاثربودن سندثبتی آنهم باالتفات به اینکه به چه کیفیت صادرشده است خدشه نمود.
حکم شماره 4032-20اردیبهشت 1326

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4032
تاریخ تصویب :
1326/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :