جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


شماره 34904/ت 29314ه 24/6/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/6/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 31418/5300ه/ب مورخ 5/5/1382 تصویب نمود:
در ماده ( 3 ) تصویبنامه شماره 9438/ت 28529ه مورخ 28/2/1382، موضوع آئین نامه اجرائی بند ( ث ) تبصره ( 8 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور بعد از واژه ( آموزش ) عبارت ( فنی و حرفه ای ) افضاه می شود و عبارت ( بیکاران مشمول صندوق بیمه بیکاری متناسب با فرصتهای شغلی ایجاد شده ) به عبارت ( بیکاران مشمول صندوق بیمه بیکاری برای مشاغل واحدهای تولیدی متناسب با فرصتهای شغلی ایجاد شده ) تغییر می یابد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17067
تاریخ تصویب :
1382/06/12
تاریخ ابلاغ :
1382/07/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :