جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 34876/ت 26485ه 24/6/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/6/1382 بنا به پیشنهاد شماره 489 - 2/12 مورخ 22/2/1381 وزارت نفت و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود:
1 - برگزاری ( اولین همایش بین المللی نظام مدیریت در صنعت نفت ) توسط وزارت نفت از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط مجاز است .
2 - وزارتخانه یاد شده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چارچوب قوانین ومقررات استفاده نماید.
3 - هزینه های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در همایش پرداخت می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17067
تاریخ تصویب :
1382/06/12
تاریخ ابلاغ :
1382/07/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :