جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 34881/ت 28519ه 24/6/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/3/1382 بنا به پیشنهاد شماره 67120 مورخ 30/1/1382 معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند ( 4 ) تصویبنامه شماره 29982/ت 27026ه مورخ 24/6/1381، موضوع ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاههای دولتی ، پس از عبارت ( دستگاههای دارای مقررات خاص ) عبارت ( در قوه مجریه ) اضافه می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17067
تاریخ تصویب :
1382/03/18
تاریخ ابلاغ :
1382/07/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :