جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 32763/ت 29367ه 30/6/1382

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/6/1382 بنا به پیشنهاد شماره 36/1100/101 مورخ 11/6/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر بعنوان تبصره به ماده ( 22 ) اصلاحی آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( ج ) ، ( د ) ، ( ه ) ، ( و ) ، ( ر ) ( ح ) و ( ن ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع بند ( 1 ) تصویبنامه شماره 3243/ت 28518ه مورخ 13/2/1382 الحاق می گردد:
( تبصره - زمانهای مندرج در این ماده در خصوص طرحهای سرمایه گذاری متقاضی استفاده از اعتبار متمرکز ( در اختیار رئیس جمهور ) موضوع جزء1 - 1 قسمت ( ب ) جدول شماره یک پیوست این آئین نامه ، به ترتیب تا پایان آبان ماه و پایان دیماه سال 1382 خواهدبود. )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17075
تاریخ تصویب :
1382/06/26
تاریخ ابلاغ :
1382/07/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :