جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 34229/ت 29384ه 30/6/1382

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/6/1382 بنا به پیشنهاد شماره 111861/101 مورخ 15/6/1382 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بندهای ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) ، ( ث ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ز ) ، ( ض ) و ( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( پ ) ( ت ) ، ( ث ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ، ( ض ) ، ( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 13158/ت 28527ه مورخ 24/3/1382 بشرح زیر اصلاح می گردد.
1 - تبصره ماده ( 8 ) به ( تبصره 1 ) تغییر عنوان داده می شود.
2 - متن زیر بعنوان تبصره ( 2 ) به ماده ( 8 ) الحاق می گردد:
( تبصره 2 - ایجاد تغییر در مانده برای هر یک ازتسهیلات موضوع این ماده ، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان سه میلیارد و ششصد میلیون ( 000/000/600/3 ) ریال ، موضوع بند ( پ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور مجاز می باشد. )
3 - زیرنویس ردیف ( *** ) جدول شماره ( 6 ) پیوست آئین نامه بشرح زیر اصلاح می گردد:
( میزان و زمان استفاده هر یک از کارخانه هیا قند و شکر چغندری و نیکشری از تسهیلات موضوع این بند بر اساس تبصره ماده ( 9 ) آئین نامه اجرائی ماده ( 32 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 16369/ت 26238ه مورخ 12/4/1381 توسط وزارت صنایع و معادن تعیین و به بانکهای عامل اعلام خواهد شد. )
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17075
تاریخ تصویب :
1382/06/26
تاریخ ابلاغ :
1382/07/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :