جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
193-اگرچه تشخیص تحقق ابلاغ حکم ازنظرقطعیت وغیرقابل استیناف بودن آن ویاعدم تحقق آن بامحکمه استیناف است ونظرمحکمه تالی به هیچ وجه تاثیری درکارنداردمعذلک دستورحاکم دادگاه بدوی به ابلاغ مجددحکم به عنوان اینکه درابلاغ اول رعایت پاره ازشرائط مقررنشده به این جهت آن را قانونی ندانسته وبه آن ترتیب اثرنداده است تخلف نیست .
حکم شماره 3825-29آذر1324

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3825
تاریخ تصویب :
1324/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :