جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
195-حاکم دادگاه حکمی راباقیدحضوری بودن صادرومحکوم علیه بعنوان اینکه درمحاکمه حاضرنبوده وحکم صادرغیابی می باشدبرآن حکم اعتراض نموده دادرس به استناداینکه محکوم علیه درجلسه حضورنداشته ودرلایحه نیزاسقاط حضورننموده ودرآن قیدنموده که قسمتی ازاعتراضات راخوداظهارمی دارم حکم معترض عنه راغیابی تلقی واعتراض راموجه تشخیص وحکم رافسخ کرده تخلف نیست زیراچون حضوری وغیابی بودن احکام تابع واقع ونفس الامرومنوط به واجدبودن جهات مقرره درقانون برای غیابی یاحضوری بودن آنهامی باشدو تقیدبه حضوری یاغیابی بودن حکم درصورتی که مطابق واقع ومقررات نباشد تاثیری درآن نداشته وموجب تغییرواقع وحقیقت آن نمی باشد،بنابراین هر گاه دادرس بدواحکم رابه جهاتی حضوری تلقی نموده سپس همان دادرس یا دادرس لاحق نظریه سابق رابرخلاف مقررات تشخیص ومتوجه به اشتباه آن شده و ازآن نظریه عدول نمایدوآن راغیابی تلقی نموده ،این اقدام مبنی برنظر استنباط قضائی اوست .
حکم شماره 2605-12فروردین 1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

23
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2605
تاریخ تصویب :
1318/01/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :