×

در مقررات استخدامی کارکنان کمیته امداد امام خمینی ، بازخریدخدمت مستخدمین مازاد بر احتیاج تجویزگردیده و اعمال این اختیار منوط به ارتکاب خطای اداری توسط مستخدم نیست

در مقررات استخدامی کارکنان کمیته امداد امام خمینی ، بازخریدخدمت مستخدمین مازاد بر احتیاج تجویزگردیده و اعمال این اختیار منوط به ارتکاب خطای اداری توسط مستخدم نیست

در-مقررات-استخدامی-کارکنان-کمیته-امداد-امام-خمینی-،-بازخریدخدمت-مستخدمین-مازاد-بر-احتیاج-تجویزگردیده-و-اعمال-این-اختیار-منوط-به-ارتکاب-خطای-اداری-توسط-مستخدم-نیست-

وکیلتاریخ 13/9/72 شماره دادنامه 164 کلاسه پرونده 72/113

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
چون درمقررات استخدامی کارکنان کمیته امدادامام خمینی بازخرید خدمت مستخدمین مازاد براحتیاج تجویزگردیده وبراساس بندهای یک وسه مصوبه شورای مرکزی آن کمیته به موقع اجراءگذاشته شده است واعمال اختیار مذکورمنوط به ارتکاب خطای اداری وطرح قضیه درهیئت رسیدگی به تخلفات اداری واتخاذتصمیم هیئت مزبورنیست ،دادنامه شماره 912مورخ 14/11/71 شعبه نهم دیوان درپرونده کلاسه 71/598 که متضمن این معنی می باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استنادقسمت آخرماده 20قانون دیوان عدالت اداری ،برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *

شماره ه/72/113 1/6/1373
تاریخ 13/9/72 شماره دادنامه 164 کلاسه پرونده 72/113
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :غضنفرنوری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 9و12دیوان عدالت اداری .

مقدمه :الف - شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/598 موضوع شکایت آقای غضنفرنوری بطرفیت کمیته امدادامام خمینی بخواسته پرداخت حقوق ایام بیکاری بشرح دادنامه شماره 912-14/11/71چنین رای صادرنموده است :باتوجه به لایحه جوابیه کمیته امدادامام خمینی شاخه مشکین شهرمبنی براینکه شاکی به استنادمصوبه شورای مرکزی مازادبراحتیاج تشخیص داده شده وبازخریدگردیده است وازاین حیث تخلفی ازمقررات مشهودنیست ،شکایت موجه ومدلل نمی باشدوردمی شود.
ب - شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/349-344-337موضوع شکایت آقای شعبان رحیم زاده و....بطرفیت کمیته امدادامام خمینی تبریز بخواسته اخراج ازخدمت بازخریدبشرح دادنامه شماره 971-970-968مورخ 25/12/71چنین رای صادرنموده است ،اخراج یابازخریدخدمت شکات منطبق بامقررات مربوطه نخواهدبود،زیرااولاکمیته امدادامام خمینی باتوجه به مستفادازمدلول ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کاردرباره کارکنان نهادهای انقلابی وتبصره 2لایحه مصوبه 13/4/59 شورای انقلاب از نهادهای انقلابی محسوب است ،ثانیاطبق مدلول ماده 24قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65حاکم برقضیه درزمان اخراج وبازخریدخدمت شکات مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده اندوطبق مدلول ماده 34قانون رسیدگی به تخلفات اداری فوق الذکرمقررات آئین نامه استخدامی کارکنان کمیته امدادامام خمینی درآن قسمت که مخالف قانون مارالذکرمی باشدفاقداعتبارقانونی است ونظربه اینکه اخراج وبازخرید خدمت شکات طبق مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام نشده است لذابه جهات مذکوره وسایراوضاع واحوال وقرائن موجوده حکم به ورودشکایت شکات وبطلان احکام اخراج وبازخریدخدمت آنها،بطلان تسویه حساب مشارالیهم صادرواعلام می گرددودرنتیجه وضعیت استخدامی آنهادرحال اشتغال تاصدورحکم قطعی درباره آنهاخواهدبود،ودرموردتقاضای احتساب سابقه خدمت ایام اخراجی وپرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی آقای شعبان رحیم زاده ،چون این خواسته هاباخواسته اخراج وبازخریدخدمت مختلف - المبنی والمنشاءبوده وبه کیفیتی هم نیست که دریک دادرسی قابل رسیدگی باشدلذامستندابه مدلول ماده 23آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ،حکم به رددادخواست دراین قسمت ازخواسته هاصادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه ششم مهرماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14437

5

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 164

تاریخ تصویب : 1372/09/13

تاریخ ابلاغ : 1373/07/06

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.