×

هیات عالی نظارت موضوع قانون نظام صنفی ،مجازبه وصول مبلغ پنجاه هزارریال ازواحدهای بدون پروانه کسب نیست

هیات عالی نظارت موضوع قانون نظام صنفی ،مجازبه وصول مبلغ پنجاه هزارریال ازواحدهای بدون پروانه کسب نیست

هیات-عالی-نظارت-موضوع-قانون-نظام-صنفی-،مجازبه-وصول-مبلغ-پنجاه-هزارریال-ازواحدهای-بدون-پروانه-کسب-نیست-
تاریخ 1/5/73 شماره دادنامه 45 کلاسه پرونده 73/44

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مستندابه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، اقدام هیئت عالی نظارت مبنی برتصویب بند 5 از فصل سوم مصوبه طرح شناسائی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب ودستورالعمل آن مصوب 28/10/70 دایربراینکه "به منظور صدور مجوزکسب یک ساله واحدهای صنفی بدون پروانه وتامین هزینه مربوطه ، واحدهای کسبی بدون مجوزموظفند مبلغ پنجاه هزارریال به حساب اتحادیه صنف ذیربط واریزنمایند و اتحادیه صنفی بلافاصله مبلغ چهل هزار ریال از مبلغ فوق را به حساب ستاداجرائی واریز خواهد نمود"، خارج از محدوده قانون نظام صنفی درارتباط بااختیارات قانون هیئت مذکورتشخیص وحکم برابطال این قسمت ازمصوبه (بند5 فصل سوم مواد متفرقه ازطرح شناسائی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب ودستورالعمل اجرائی آن ) صادرواعلام می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *

شماره ه/73/44 9/5/1373
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقایان محمدعلی قنبری ،سیدعباس میرطاهری ،محمودشادرو،رضا عزیزیان .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال طرح شناسائی واحدهای کسبی فاقدپروانه کسب .
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اندهیئت عالی نظارت به ریاست وزیرمحترم بازرگانی درتاریخ 28/10/70طرحی راتصویب نموده به نام "طرح شناسائی واحدهای کسبی فاقدپروانه کسب ،که منتج به صدور(کارت شناسائی موقت واحدهای صنفی بدون پروانه )گردیده است .به دلائل ذیل طرح مزبورراقانونی ندانسته وازاجرای آن خودداری نموده ایم ،دربند5 فصل سوم طرح آمده است (به منظورصدورمجوزکسب یکساله )بنظرنمی رسدهیئت محترم عالی نظارت دارای اختیارات فراترازقانون باشدواصولاچنین مواردی در قانون نظام صنفی مشاهده نمی گردد.بنظرمی رسدقانوناشورای محترم اقتصاد می تواندوضع عوارض نماید،درحالی که مبلغ پنجاه هزارریال ازهرمتقاضی اخذگردیده ودرتعهدنامه اخذشده ازمتقاضیان درفرم 2طرح که ازنظرحقوقی دارای تناقض است وجوه دریافتی راغیرقابل استردادنموده که بنظرنمی رسد شرعاهم جایزباشدتاکنون حدود130هزارنفردرشهرتهران ثبت نام نموده که مبلغی درحدود650میلیون تومان واریزردیده که طبق بند10فصل سوم طرح پس از انحلال ستاداجرائی به حساب دومجمع واریزمی گردد.سرپرست اداره کل حقوقی وزارت بازرگانی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 9963-27/5/72اعلام داشته ادهرچنددرقانون نظام صنفی عنوان (پروانه کسب موقت یکساله "به چشم نمی خوردوشایدبه همین دلیل تصویب طرح شناسائی واحدهای بدون پروانه کسب ازسوی هیئت عالی نظارت اقدامی فراترازقانون تلقی شود،لیکن با عنایت به اینکه هیئت عالی نظارت مجمعی است که به منظورتعیین خط مشی ارشادوهماهنگی ونظارت برکلیه سازمانهای صنفی کشورتشکیل گردیده ،(ماده 13قانون نظام صنفی )وبادرنظرگرفتن اینکه یکی ازوظایف مهم هیئت مذکور تعیین خط مشی کلی درخصوص صدورپروانه کسب ویکنواخت کردن مشکل پروانه کسب درسطح کشوراست .(دربند8ماده 54 قانون نظام صنفی )تصویب چنین طرحی بهیچوجه مغایرباقانون یا فراتر از اختیاراتی که بموجب قانون مقرر شده است ،محسوب نمی گردد.طرح مذکور همانطوری که ازنامش پیداست به منظورشناسائی واحدهای بدون پروانه و رسیدگی به مشکلات این گونه واحدهابه تصویب رسیده است و بموجب بند5 فصل سوم طرح ،برای صدورمجوزکسب یکساله جهت واحدهای صنفی بدون پروانه وتامین هزینه های مربوط واحدهای مزبور موظفند مبلغ پنجاه هزارریال به حساب اتحادیه صنف ذیربط واریزواتحادیه صنفی مبلغ چهل هزارریال آنرابه حساب ستاداجرائی واریزخواهدنمود،بنحوی که درپایان اجرای طرح وجوه واموال باقیمانده براساس آورده های مجامع امور صنفی بین این دومجمع تقسیم می شودکه ازاین رهگذرخوداصناف نیزقطعا بهره مند می گردند،بنابراین درموضوع موردبحث وضع عوارض مطرح نیست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از استماع توضیحات نمایندگان هیئت عالی نظارت وستاداجرائی طرح شناسائی واحدهای کسبی فاقدپروانه کسب وشاکی وبررسی وملاحظه سوابق امربه شرح آتی با اکثریت آراءمبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه ششم مهرماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14437

5
----------------------------------------
9 - اتحادیه صنفی موظفند ظرف مدت 2 ماه پس از مهلت تضمین شده ضمن بازدید از واحدهای صنفی و تطبیق موارد قید شده در پرسش نامه، مسائل و مشکلات صنوف را طبقه بندی و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم از طریق ستاد اجرائی به کمیسیون هیات عالی نظارت ارسال نمایند.
فصل سوم
موارد متفرقه
1 - افراد بدون پروانه کسب در اجرای طرح از اول شهریور ماه لغایت سی و یکم شهریور ماه سال جاری مهلت دارند با مدارک ضمیمه به اتحادیه های صنفی ذیربط مراجعه و نسبت به تکمیل پرسش نامه و تعهد نامه و واریز هزینه های مربوطه اقدام نمایند.
2 - چنانچه متقاضی در مهلت تعیین شده مراجعه و کارت شناسایی موقت دریافت ننماید واحد صنفی مربوطه تعطیل خواهد گردید.
3 - بعد از اتمام مهلت طرح ایجاد واحد صنفی بدون پروانه کسب مطلقاً ممنوع بوده و صاحبان این واحدها موظفند قبل از ایجاد واحد صنفی با مراجعه به اتحادیه مربوط وزارت شرایط و ضوابط لازم پروانه کسب اخذ نماید.
4 - ادارات اماکن عمومی موظفند حداکثر مدت یک هفته پس از اعلام کتبی اتحادیه های صنفی بدون هیچ عذری نسبت به تعطیل واحدهای صنفی بدون مجوز اقدام نمایند.
5 - بمنظور صدور مجوز کسب واحدهای صنفی بدون پروانه تامین هزینه های مربوطه واحدهای کسبی بدون مجوز موظفند مبلغ پنجاه هزار ریال به حساب اتحادیه صنف ذیربط واریز نمایند و اتحادیه صنفی بلافاصله مبلغ چهل هزار ریال از مبلغ فوق را به حساب ستاد اجرائی واریز خواهد نمود.
6 - ستاد اجرائی دارای حسابجاری خواهد بود که با امضاء مشترک یک نفر نماینده تام الاختیار مجمع امور صنفی ؟؟ توزیعی و خدماتی و یک نفر نماینده تام الاختیار مجمع صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی و یک نفر نماینده تام الاختیار کمیسیون هیات عالی نظارت افتتاح می گردد.
7 - برداشت از حساب مشترک با امضاء از سه امضاء معرفی شده با تصویب ستاد اجرائی صورت خواهد گرفت.
8 - بمنظور شروع بکار ستاد اجرائی ، مجامع امور صنفی تهران علی الحساب مبلغ ده میلیون ریال به حساب ستاد مذکور واریز می نماید که از مبلغ فوق ؟؟ درصد توسط مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدماتی فنی تهران و 65 درصد توسط مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران تامین می گردد.
10 - در صورت انحلال ستاد اجرائی اموال و امکانات آن به نسبت آورده های دو مجمع امور صنفی تهران بین آنان تقسیم می گردد.
دبیرخانه هیات عالی نظارت

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 45

تاریخ تصویب : 1373/05/01

تاریخ ابلاغ : 1373/07/06

دستگاه اجرایی :

موضوع : شهدا و جانبازان - ضمان -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.