جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


شماره 39390/ت 29131ه 9/10/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 9/9/1382 بنا به پیشنهاد شماره 11/9480 مورخ 1/5/1382 وزارت راه وترابری و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری الامی ایران وماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه وترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب نمود:
1 - وزارت راه وترابری که از این پس به اختصار وزارت نامیده می شود مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای قسمت اول آزادراه 4خطه کنار گذر شمالی مشهد بطول حدود39کیلومتر با شرکت احداث ، نگهداری و بهره برداری از آزادراه کنارگذرشمالی مشهد که از این پس به اختصار طرف مشارکت نامیده می شود اقدام نماید. در اجرای قانون یاد شده نوع مشارکت ( الف ) یعنی تامین منابع مالی می باشد.
2 - طرف مشارکت صددرصد ( 100% ) منابع مالی لازم برای تصرف اراضی مورد نیاز و تکمیل مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی و اجرای آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن ( شامل ایستگاههای اخذ عوارض ، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانه ها را تا رسیدن به مرحله بهره برداری ، تعهد وتامین می نماید.
تبصره - طرف مشارکت در شرایطی منابع لازم برای احداث آزادراه کنارگذر شمالی مشهد را فراهم می نماید که پیمانکاری اجرای این پروژه را از طریق ترک تشریفات مناقصه ( با شرایط ده درصد ( 10% ) اضافه بر فهرست بهای سال انعقاد قرارداد و پنج درصد ( 5% ) ضریب تسریع برای اجرای کار در مدت 38 ماه بجای 48 ماه پیش بینی شده ) به شرکت مسکن وعمران قدس رضوی واگذار می شود.
3 - دوران مشارکت آزاد راه 30 سال ، مشتمل بر38 ماه دوران احداث خواهد بود.
تبصره 1 - مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزادراه در تمام دوران بهره برداری بر عهده ومسئولیت طرف مشارکت می باشد.
تبصره 2 - مرجع تائید استهلاک سرمایه سود مورد انتظار طرف مشارکت و تایید هزینه های بهره برداری و نگهداری آزاد راه حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
4 - پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، گزارش هزینه - درآمدنهایی آزاد راه براساس مدت و هزینه واقع یاجرای کار ، ضریب تسریع و شاخصهای تعدیل واقعی محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بیش از یک سال افزایش یابد مراتب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
5 - تمام منافع حاصل از بهره بردرای آزاد راه و تاسیسات جانبی آن در دوران بهره برداری ، متعلق به طرف مشارکت می باشد وپس از این مدت ، طرف مشارکت ، آزاد راه وتاسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل می نماید.
6 - نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت معادل نرخ سودعلی الحساب سپرده های بلند مدت نزد سیستم بانکی بعلاوه چهاردرصد ( 4% ) قابل محاسبه خواهد بود.
7 - بیمه ، مالیات وسایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.
8 - دولت در دوران بهره برداری در تعیین تعرفه آزاد راه ( در حدود تعرفه هیا مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد ) مداخله نمی نماید. در صورت ضرورت مداخله دولت ، حاصلضرب ترافیک عبوری آزاد راه در مابه التفاوت تعرفه های تکلیفی و تعرفه های مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت می شود.
9 - وزارت موظف است علاوه بر احراز توانایی طرف مشارکت در تامین صددرصد ( 100% ) منابع مالی مودر نایز برای اجرای کامل آزاد راه وتاسیسات جانبی خاص آن ، نحوه استیفای حقوق دولت را درصورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای کامل طرح در قرارداد پیش بینی نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17147
تاریخ تصویب :
1382/09/09
تاریخ ابلاغ :
1382/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :