جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 54229/ت 28092ه 9/10/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/8/1382 بنا به پیشنهاد شماره 52681/1 مورخ 13/11/1381 سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره ( 2 ) ماده واحده قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت - مصوب 1369 - تصویب نمود:
اساسنامه شرکت تجهیز و نگهداری شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی ، موضوع تصویبنامه شماره 27117/ت 323ه مورخ 22/8/1372 بشرح ذیل اصلاح می شود:
1 - درماده ( 1 ) عبارت ( شرکت تجهیزونگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی ) به ( شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ) اصلاح می گردد.
2 - ماده ( 5 ) بشرح زیر اصلاح می شود:
( ماده 5 - سرمایه شرکت مبلغ دویست وهشتاد وشش میلیاردوهشتصد و نود نه میلیون و ششصد هشتاد هزار ( 000/680/899/286 ) ریال منقسم به 968/689/28 سهم ده هزار ( 000/10 ) ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلا" متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف دولت تامین گردیده است ) .
3 - بند ( ط ) ماده ( 6 ) بشرح ذیل اصلاح می گردد:
( ط - اقدام به سایر امور تولیدی ، تجارت و تبلغاتی که برای تحقق اهداف شرکت لازم است . )
4 - متن زیر بعنوان بندهای ( ی ) و ( ک ) به ماده ( 6 ) اضافه می گردد:
( ی - انجام هرگونه امور هتلداری و خدمات توریستی و اردوهای ورزشی در خصوص هتل شطرنج ، المپیک واردوگاه رامسر در راستای اهداف شرکت .
ک - طراحی ، ساخت ، تجهیز و مدیریت اماکن ورزشی کشور. )
5 - بندهای ( 3 ) و ( 4 ) ماده ( 7 ) بشرح ذیل اصلاح می شوند:
( 3 - دریافت تسهیلات اعتباری از موسسات و بانکهای داخلی و خارجی به منظور اجرای مفاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط.
4 - سرمایه گذاری و مشارکت داخلی وخارجی در امور مربوط به فعالیتهای موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. )
6 - ماده ( 14 ) و تبصره ( 4 ) آن بشرح ذیل اصلاح می شود:
( ماده 14 - هیات مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع و با تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
تبصره 4 - در صورت فوت یا بازنشستگی یا استعفاء یا حجر یا برکناری از خدمت هر یک از اعضاء هیات مدیره ، عضو علی البدل هیات مدیره جایگزین فرد مذکور برای مدت باقیمانده تصدی خواهد شد و در صورتی که بیش از یک نفر از اعضاء هیات مدیره مشمول موارد فوق شود مجمع عمومی به طور فوق العاده برابر مقررات اساسنامه جهت انتخاب جانشین برای بقیه مدت تشکیل جلسه خواهد داد. )
7 - بند ( 15 ) ماده ( 15 ) بشرج زیر اصلاح می گردد:
( 15 - اتخاذ تصمیم درباره سرمایه گذاری ومشارکت در قالب مصوبات مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط. )
8 - بند ( 1 ) ماده ( 16 ) بشرح ذیل اصلاح می شود:
( 1 - مدیرعامل می تواند مسئولیت و اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیات مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید. )
9 - تبصره ( 1 ) بند ( 11 ) ماده ( 16 ) بشرح زیر اصلاح می گردد:
( تبصره 1 - کلیه چکها و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از مدیران شرکت ، تایید شده توسط هیات مدیره برسد. )
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 6026/30/82 مورخ 26/9/1382 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
17147
تاریخ تصویب :
1382/08/18
تاریخ ابلاغ :
1382/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :