جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 4953/دش 7/10/1382
( مصوب جلسه 529مورخ 11/9/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 529 مورخ 11/9/1382 ، تغییر نام ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اهواز ) ، ( نامه شماره 446/گ /2/1 مورخ 30/7/1382 ) به ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی جندی شاپور اهواز ) را تصویب کرد.
رئیس جمهورو رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17147
تاریخ تصویب :
1382/09/11
تاریخ ابلاغ :
1382/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :