جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 4950/دش 7/10/1382

( مصوب جلسه 530 مورخ 25/9/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 530 مورخ 25/9/1382 ماده واحده مقررات سفرهای دانشجویی الحاقی به آئین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ( ابلاغیه شماره 1908/دش مورخ 13/5/1366 ) را بشرح زیر تصویب کرد:
ماده واحده : سفرهای دانشجویی مشمول مقررات ذیل خواهد بود:
1 - سفرهای دانشجویی باید با تصویب و صدور مجوز توسط شورای فرهنگی دانشگاه انجام شود.
تبصره 1 - مقصود از سفر دانشجویی ، کلیه مسافرتهای فرهنگی و بازدیدهای علمی دسته جمعی گروهی از دانشجویان یک دانشگاه است که به منظور زیارت ، سیاحت و تفریح با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه اقدام نمایند.
تبصره 3 - سفرهای درسی و پژوهشی که با حضور استاد و مجوزگروه آموزشی دانشکده برگزار می شود مختلط ( دختر و پسر ) عرفا" به تایید مکتوب مرجع صادر کننده مجوز قابل اجرا است .
2 - در سفرهای دانشجویی ، محل برگزاری اردو و مسیر آن در اطلاق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب و در این مدت رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و سایر مقررات مربوط الزامی است
4 - دستورالعمل اجرایی موضوع این الحاقیه توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط برای اجرا ابلاغ می شود.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17147
تاریخ تصویب :
1382/09/25
تاریخ ابلاغ :
1382/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :