جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


شماره 52295/ت 29845ه 20/10/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/10/1382 بنا به پیشنهاد شماره 9240/16 مورخ 18/9/1382 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود:
1 - برگزاری هفدهمین گردهمایی بین المللی خوارزمی توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، از محل اعتبارات ریالی و سایر امکانات سازمان یاد شده مجاز است .
2 - سازمان یاد شده می تواند از کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17153
تاریخ تصویب :
1382/10/16
تاریخ ابلاغ :
1382/10/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :