جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 58469/ت 29973ه 20/10/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/10/1382 بنا به پیشنهاد شماره 85845 مورخ 14/10/1382 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده ( 56 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1380 - تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 6559/ت 26434ه مورخ 22/2/1381 و اصلاحات بعدی آن بشرح زیر اصلاح می شود:
الف - تبصره ( 1 ) ماده ( 3 ) بشرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1 - منظور از متقاضیان دراین آئین نامه کلیه کارفرمایان کارگاههای دایر دارای کد بیمه تامین اجتماعی و طرحهای پیشنهادی که کارآفرینان و فارغ التحصیلان دانشگاهها ومراکز آموزش عالی و هنرستانهای کار و دانش و حرفه آموختگان مراکز فنی و حرفه ای کشور ارائه می کنند ، می باشند. کارفرمایان کارگاههای دایر در استفاده از تسهیلات این آئین نامه در اولویت می باشند.
ب - ماده ( 4 ) بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 4 - حداکثر تسهیلات قابل پرداخت به ازای ایجاد هر فرصت شغلی سی میلیون ریال می باشد.
تبصره - متقاضیان موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 3 ) این آئین نامه می توانند به ازای ایجاد حداکثر پنج فرصت شغلی از تسهیلات موضوع این آئین نامه استفاده کنند.
ج - ماده ( 6 ) بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 6 - کارفرمایانی که قبلا" از تسهیلات موضوع این آئین نامه استفاده کرده اند ، به شرط داشتن تعداد نیروی کار بیمه شده بیش از پنج نفر ، می توانند در ازای به کارگیری نیروی کار جدید ، از تسهیلات فوق الذکر استفاده نمایند.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
17147
تاریخ تصویب :
1382/10/16
تاریخ ابلاغ :
1382/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :