جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره 58466/ت 29861ه 20/10/1382

هیات وزیران در جلسه مورخ 16/10/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 63241/5892ه/ب مورخ 8/9/1382 تصویب نمود:
در جزء ( 1 ) بند ( د ) تصویبنامه شماره 911/ت 28163ه مورخ 16/1/1382 قبل از عبارت ( تخصیص دهد ) عبارت ( با رعایت ماده ( 30 ) قانون برنامه و بودجه ) اضافه می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17147
تاریخ تصویب :
1382/10/16
تاریخ ابلاغ :
1382/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :