جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 5123/دش 15/10/1382

( مصوب جلسه 530 مورخ 25/9/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 530 مورخ 25/9/1382 ، در اجرای بند ( الف ) ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به پیشنهاد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، ارزشهای اساسی نظام جمهوری اسلامی و شاخصهای فرهنگی متناسب با آن را در سه حوزه 1 - تغییرات فکری ، بینش و رفتاری 2 - مصرف کالاها و خدمات فرهنگی 3 - نیروی انسانی ، فضاها و تجهیزات فرهنگی دولتی و غیر دولتی به این شرح تصویب کرد:
ارزشهای اساسی نظام جمهوری اسلامی
1 - مشروعیت الهی نظام اسلامی .
2 - اولویت حفظ نظام اسلامی .
3 - کارآمدی نظام اسلامی .
4 - عمل به تکلیف .
5 - استقلال طلبی ، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی .
6 - آزادی مشروع .
7 - مشارکت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی .
8 - بسط و گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان .
9 - وحدت کلمه آحاد ملت و دولت وملت .
10 - خودکفایی علمی و نهضت نرم افزاری .
11 - التزام علمی به دین اسلام .
12 - ایثارگری و شهادت طلبی .
13 - وجدان کار ومسئولیت پذیری .
14 - پیوند دین و سیاست و عدم جدایی آنها.
15 - حفظ و احیای هویت دینی وملی ومبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانه .
16 - احترام به قانون و انضباط اجتماعی .
17 - حفظ واحیای معنویات واخلاق اسلامی و نفی مادی گری وتجمل گرایی .
18 - خردورزی ومنطق گرایی ، پای بندی به عقل وتجربه ومبارزه با خرافات و عوام فریبی .
19 - خدمت رسانی به مردم .
20 - اسلامی شدن مراکز آموزشی و فرهنگی .
21 - حفظ کیان خانواده وتاکید بر جایگاه زنان ، جوانان و نخبگان در جامعه .
1 - شاخصهای تحولات فکری ، بینشی ، رفتاری
1 - 1 - میزان اعتقاد به خدا و روز جزا.
1 - 2 - میزان پای بندی به شعائر فردی واجتماعی دین اسلام .
1 - 3 - میزان اعتقاد والتزام به ویژگی های انسان کامل از نظر دین .
1 - 4 - میزان اعتقاد و التزام به ویژگی های اقتصادی اسلامی .
1 - 5 - میزان پای بندی به هویت ملی و دینی .
1 - 6 - میزان پای بندی به روابط شرعی میان زن ومرد.
1 - 7 - میزان پای بندی به قانون .
1 - 8 - میزان پای بندی به شیوه های ارتقاء اجتماعی بهنجار.
1 - 9 - میزان اعتماد مردم به یکدیگر ، به گروهها ، اقشار ، اقوام ، نخبگان و دولت .
1 - 10 - میزان اعتقاد و التزام به حاکمیت ضوابط بر روابط.
1 - 11 - میزان اعتقاد به نفس عمل و نه صرفا" عامل عمل .
1 - 12 - میزان پرهیز از توجیه اعمال نابهنجار وفرارازمسئولیت .
1 - 13 - میزان اعتقاد گروهها واقشار مختلف اجتماعی به دخالت دین در امور سیاسی .
1 - 14 - میزان مشارکت سیاسی ، اجتماعی .
1 - 15 - میزاناعتقاد به تعهد در واگذاری مسئولیتها ( التزام به ارزشهای ملی و دینی ) .
1 - 16 - میزان خوشبینی و امید نسبت به اوضاع آینده کشور.
1 - 17 - میزان اعتماد متقابل میان نخبگان سیاسی ، اجتماعی .
1 - 18 - میزان وجدان کار.
1 - 19 - میزان مطابقت کالاها وخدمات فرهنگی تولید شده با ارزشهای نظام جمهوری اسلامی .
1 - 20 - میزان اعتقاد به توان خودی در توسعه علمی ، صنعتی کشور و عدم اعتماد به بیگانگان .
1 - 21 - میزان خدمات رسانی به مردم .
1 - 22 - میزان پای بندی به سنتهای مقبول شرعی و عرفی .
1 - 23 - میزان پای بندی به موازین عقلی و دوری از خرافات .
1 - 24 - میزان اعتقاد به دفاع از کیان اسلامی و دفع تهاجم بیگانگان از جمهوری اسلامی .
1 - 25 - میزان اعتقاد به سهم کشور در تولید علم و اطلاعات و پژوهشهای علمی در عرضه های جهانی .
2 - شاخصهای مصرف کالاها و خدمات فرهنگی
2 - 1 - سرانه مطالعه کتب غیر درسی .
2 - 2 - سرانه مطلاعه روزنامه .
2 - 3 - سرانه استفاده از رسانه های سمعی وبصری .
2 - 4 - سرانه استفاده از هنرهای نمایشی ( سینما ، تئاتر وموسیقی زنده ) .
2 - 5 - سرانه شرکت در مراسم و مجالس مذهبی .
2 - 6 - سرانه بازدید از نمایشگاه های فرهنگی و هنری .
2 - 7 - سرانه بازدید از موزه ها ، اماکن و آثار تاریخی ( میراث فرهنگی ) .
2 - 8 - سرانه مسافرتهای سیاحتی و زیارتی .
2 - 9 - سرانه فعالیتهای ورزشی بر حسب ساعت ( فردی و همگانی ) .
2 - 10 - میزان برخورداری خانوار از رایانه .
2 - 11 - میزان بهره مندی افراد از رسانه های مکتوب و صوتی ، تصویری خارجی .
2 - 12 - میزان استفاده از برنامه های رادیو وتلویزیون ( به تفکیک )
3 - شاخصهای توسعه فرهنگی ، نیروی انسانی ، فضاها و تجهیزات فرهنگی .
الف - کتاب .
3 - 1 - شمارگان کتاب .
3 - 2 - سهم عناوین کتابهای چاپ اول به کل عناوین .
3 - 3 - سهم عناوین کتابهای تالیف شده به کل عناوین منتشرشده .
3 - 4 - نسبت عناوین کتابهای ترجمه شده به کل عناوین .
3 - 5 - مصرف کل کاغعذ فرهنگی ( چاپ ونشر ) .
3 - 6 - نسبت شمارگان کتابهای دینی به کل شمارگان کتابها.
3 - 7 - نسبت عناوین کتابهای دینی به کل عناوین کتاب .
3 - 8 - نسبت شمارگان قرآن کریم به کل کتابهای منتشره و کتابهای دینی .
3 - 9 - تعداد مولفان ومترجمان .
3 - 10 - تعداد تشکلهای صنفی ، حرفه ای در بخش کتاب .
3 - 11 - تعداد کتابفروشیها.
3 - 12 - سرانه زیربنای کتابخانه های عمومی ( کتابخانه های عمومی شهری ، مساجد و روستایی ) .
3 - 13 - نسبت کتابهای امانت داده شده به کل موجودی کتاب در کتابخانه های عمومی .
3 - 14 - تعداد مراجعان به کتابخانه های عمومی .
3 - 15 - تعداد مراجعان به کتابخانه های مراکز آموزشی ( مدارس و مراکز آموزش عالی ) .
3 - 16 - تعداد کتابخانه های مجهز به فناوری اطلاعات وارتباطات .
3 - 17 - تعداد ناشران کشور به تفکیک فعال و غیر فعال .
3 - 18 - ظرفیت چاپخانه ها به تفکیک ورق .
ب - مطبوعات
3 - 19 - سرانه شمارگان مطبوعات ( به جز روزنامه ) به ازاء هر ده هزارنفر.
3 - 20 - عناوین مطبوعات به جز روزنامه .
3 - 21 - سرانه شمارگان روزنامه .
3 - 22 - عناوین روزنامه .
3 - 24 - عناوین مطبوعات غیر فارسی داخلی به کل عناوین مطبوعات .
3 - 25 - تعداد مطبوعات حوزه دین به کل مطبوعات .
3 - 26 - تعداد دکه ها و مراکز تک فروشی مطبوعات .
3 - 27 - تعداد اعضای شاغل در هیات تحریریه مطبوعات .
3 - 28 - تعداد تشکلهای صنفی ، حرفه ای در بخش مطبوعات .
پ - سینما
3 - 29 - سرانه ظرفیت سالنهای سینما ( صندلی /سالن ) .
3 - 30 - تعداد فیلمهای سینمایی تولید شده .
3 - 31 - تعداد فیلمهای وارداتی اکران شده .
3 - 32 - تعداد تماشاگران فیلم های داخلی .
3 - 34 - تعداد تشکلهای صنفی ، حرفه ای در حوزه سینما.
3 - 35 - نسبت فیلمهای مذهبی تولید شده به کل فیلمها.
3 - 36 - نسبت فیلمهای تاریخی ، ملی تولید شده به کل فیلمها.
ث - موسیقی ، تئاتر وسایر فعالیتهای هنری
3 - 37 - سرانه صندلی مراکز اجرای برنامه موسیقی و تئاتر.
3 - 38 - عناوین موسیقی تولید شده به تفکیک موضوع .
3 - 39 - شمارگان موسیقی تولید شده .
3 - 40 - تعداد نمایشهای اجرا شده .
3 - 41 - نسبت نمایشنامه های مذهبی تولید شده به کل نمایشنامه ها.
3 - 42 - نسبت نمایشنامه های تاریخی ، ملی تولید شده به کل نمایشنامه ها.
3 - 43 - تعداد تماشاگران برنامه های هنری .
3 - 44 - شماران نوارهای صوتی تولید شده به تفکیک موضوع .
3 - 45 - تعداد فروشگاه های عرضه محصولات هنری .
3 - 46 - تعداد ناشران آثار صوتی ، تصویری .
3 - 47 - تعداد نگارخانه ها.
3 - 48 - تعداد تشکلهای صنفی ، حرفه ای در بخش هنر.
ج - ورزش
3 - 49 - ظرفیت اسمی سالنها ومیادین ورزشی ( تماشاگران ) .
3 - 50 - تعداد تماشاگران مسابقات ورزشی .
3 - 51 - سرانه مساحت اردوگاههای فرهنگی - تفریحی به کل دانش آموزان .
3 - 52 - سرانه فضاهای ورزشی ثبت شده به تفکیک عمومی ودانشجویی .
3 - 53 - سرانه فضاهای ورزشی مدارس .
3 - 54 - تعداد ورزشکاران فعال در ورزشهای قهرمانی .
3 - 55 - تعداد ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات بین المللی .
3 - 56 - تعداد باشگاه های ورزشی .
3 - 57 - تعداد تشکلهای صنفی ، حرفه ای در بخش ورزش .
3 - 58 - تعداد مسابقات ورزشی بین المللی برگزار شده در داخل .
ج - رادیو ، تلویزیون
3 - 59 - میزان تولید و پخش برنامه های رادیویی .
3 - 60 - میزان تولید و پخش برنامه های تلویزیونی .
3 - 61 - گیرنده های رادیویی و تلویزیونی به ازاءهرخانوار.
ح - خبرگزاری
3 - 62 - تعداد خبرهای تولید شده بر حسب کلمه و به تفکیک موضوع و زبان .
3 - 63 - تعداد مشترکین اخبار خروجی .
3 - 64 - تعداد خبرگزاریهای داخلی .
3 - 65 - تعداد دفاتر خبرگزاری های خارجی در ایران .
3 - 66 - تعداد دفاتر خبرگزاری ایران در خارج از کشور.
3 - 67 - تعداد خبرنگاران خبرگزاری های داخلی .
3 - 68 - تعداد خبرنگاران خارجی شاغل در کشور.
خ - سایر رسانه های صوتی ، تصویری .
3 - 69 - تعداد سایتهای اینترنتی فارسی زبان داخلی .
3 - 70 - تعداد و پلاگها وآی اس پی های فارسی زبان .
713 - تعداد نرم افزارهای چند رسانه ای تولید شده داخلی به تفکیک موضوع ،
د - امور مذهبی
3 - 72 - نسبت مساجد دارای امام جماعت به کل مساجد.
3 - 73 - نسبت مساجد دارای کتابخانه و محلاجتماعات فرهنگی به کل مساجد.
3 - 74 - نسبت مساجد مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات به کل مساجد.
3 - 75 - تعداد زائران اماکن مذهبی خارج از کشور.
3 - 76 - تعداد کانونهای قرآنی موجود در کشور.
3 - 77 - تعداد موقوفات جدید ثبت شده ( در طی سال ) .
3 - 78 - تعداد رقبات به تفکیک نوع .
3 - 79 - تعداد مدارس دینی به تفکیک جنسیت .
3 - 80 - تعداد موسسات آموزشی و پژوهشی دینی .
3 - 81 - تعداد طلاب کشور.
3 - 82 - نسبت روخانیون کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت .
3 - 83 - نسبت تشکلها و هیاتهای دینی به تشکلهای غیر دولتی .
3 - 84 - نستب تشکلها و هیاتهای دینی بانوان به کل تشکلهای دینی .
3 - 85 - نسبت مجتمع های در اختیار تشکلهای دینی به کل مجتمع ها.
3 - 86 - تعداد حسینیه های موجود در کشور.
3 - 87 - تعداد سایت نرم افزارهای دینی .
3 - 88 - تعداد سخنرانی های مذهبی .
3 - 89 - تعداد موسسات خیریه ثبت شده .
3 - 90 - تعداد اماکن مذهبی اقلیت های دینی .
3 - 91 - تعداد نمازخانه ها.
3 - 92 - تعداد آگهی های فرهنگی ، مذهبی در رسانه ها وتبلیغات شهری به کل آگهی ها.
ذ - میراث فرهنگی و امور سیاحتی
3 - 93 - تعداد آثار تاریخی ثبت شده ( منقول و غیر منقول ) .
3 - 94 - تعداد اماکن تاریخی مکشوفه .
3 - 95 - تعداد آثار تاریخی مرمت شده به کل آثار تاریخی .
3 - 96 - تعداد موزه ها.
3 - 97 - تعداد تختهای اماکن اقامتی عمومی .
3 - 98 - تعداد بازدید کنندگان از موزه ها و آثار تاریخی .
3 - 99 - ضریب اشغال اماکن اقامتی عمومی ( نفر/تخت ) .
3 - 100 - تعداد سفرها به خارج از کشور ( به استثنای زائران اماکن مذهبی ) .
3 - 101 - تعداد گردشگران داخلی به اماکن زیارتی وسیاحتی .
3 - 102 - تعداد گردشگران وارد شده به کشور.
3 - 103. نسبت شرکت کنندگان در اردوهای دانشجویی ودانش آموزی
به کل گردشگران داخلی .
ر - اقتصاد فرهنگ ، پژوهش و مشارکت فرهنگی
3 - 104 - ضریب جینی .
3 - 105 - درآمد سرانه .
3 - 106 - نسبت بودجه فرهنگی دولت به کل بودجه عمومی .
3 - 107 - سهم اعتبارات پژوهشی فرهنگی به کل اعتبارات پژوهشی .
3 - 108 - تعداد واگذاری مدیریت مراکز فرهنگی ، هنری ، و ورزشی دولتی به بخشهای غیر دولتی .
3 - 109 - تعداد موسسات فرهنگی ، هنری غیر دولتی ها.
3 - 110 - تعداد انجمنهای فرهنگی ، هنری غیر دولتی .
3 - 111 - میزان تقدیر از پدیدآورندگان کالاها و خدمات فرهنگی .
3 - 112 - میزان یارانه اختصاص یافته به کالاها و خدمات فرهنگی .
3 - 113 - تعداد مراسم برگزار شده برای تجیلیل از مشاهیر دینی ، علمی و فرهنگی .
ز - مبادلات فرهنگی
3 - 114 - تعداد دفاتر نمایندگی فرهنگی ایران در خارج از کشور.
3 - 115 - تعداد کرسی های زبان و ادبیات فارسی در خارج ازکشور.
3 - 116 - تعداد مبلغان مذهبی اعزام شده به خارج از کشور.
3 - 117 - تعداد دانشجویان و طلاب خارجی شاغل به تحصیل درداخل .
3 - 118 - تعداد فیلم های ایرانی اکران شده در خارج از کشور.
3 - 119 - تعداد نمایشنامه های ایرانی اجرا شده در خارج ازکشور.
3 - 120 - دفعات اجرای برنامه موسیقی زنده در خارج از کشور.
3 - 121 - تعداد بازدیدکنندگان خارجی از کشور.
3 - 122 - تعداد همایشهای برگزار شده در خارج از کشور توسط ایرانیها.
3 - 123 - تعداد مراکز اسلامی خارج از کشور که توسط ایرانیها اداره می شود.
3 - 124 - تعداد مراکز ایرانشناسی خارج از کشور که توسط ایرانیه اداره می شود.
3 - 125 - تعداد کتابهای فارسی ترجمه شده به زبانهای دیگر.
3 - 126 - تعداد کتابهای به زبان غیر فارسی که ازسوی ایرانیان نوشته ومنتشر شده است .
ژ - وسایل ارتباطی
3 - 127 - سرانه خط تلفن به ازاء هر 1000 نفر.
3 - 128 - تعداد دفاتر پست به ازاء هر000/100 نفر.
3 - 129 - تعداد مشترکین تلفن همررراه به ازاء هر000/10 نفر.
3 - 130 - تعداد مشترکین اینترنت .
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سید محمد خاتمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17147
تاریخ تصویب :
1382/09/25
تاریخ ابلاغ :
1382/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :