جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره 70018 1/10/1382
حضرت حجت السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه که دو فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 13/8/1382 تصویب شده بود. در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی مطرح ونظرتفسیری مجلس به شرح زیر تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد وبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 55989 8/10/1382
قانون استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد وهشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 70081 مورخ 1/10/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

موضوع استفساریه :
ماده واحده - آیا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقی به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب 19/12/1380 این بوده که ابتدائا" قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟
نظر مجلس :
چون درهر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می باشد در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد وهشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17143
تاریخ تصویب :
1382/09/19
تاریخ ابلاغ :
1382/10/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :