جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 70097 1/10/1382
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح الزام رفع تصرف از حریم قلعه فلک الافلاک شهر خرم آباد و تحویل آن به سازمان میراث فرهنگی کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 54995 8/10/1382
قانون آزاد سازی عرصه قلعه تاریخی فلک الافلاک شهر خرم آبا و تحویل آن به سازمان میراث فرهنگی کشور که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 70097 مورخ 1/10/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ، دولت موظف است نسبت به رفع تصرف کلیه متصرفین اعم از دولتی و غیر دولتی از عرصه قلعه تاریخی فلک الافلاک و آزاد سازی عرصه آن بر اساس بند(6) ماده (3) اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1/2/1367مجلس شورای اسلامی که حدود آن توسط سازمان مذکور تعیین وابلاغ شده است ، در قابل زمین معوض از منابع ملی بااخذ رضایت مالکین خصوصی اقدام و ظرف مدت یک سال به سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل نماید.
تبصره 1 - هزینه های ناشی از اجرای این قانون تا سقف سی میلیارد(000/000/000/30) ریال از محل اعتبارات ردیف 503002 تامین واز طریق سازمان میراث فرهنگی کشور به قیمت کارشناسی برآورد وبه اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع پرداخت می شود.
تبصره 2 - تخلیه و تحویل اراضی واماکن تحت تصرف نیروهای مسلح واقع در عرصه از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر اماکن از طریق سازمان میراث فرهنگی کشور انجام می گیرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد وهشتادد و دومجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17143
تاریخ تصویب :
1382/09/19
تاریخ ابلاغ :
1382/10/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :