جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره 68725 25/9/1382
حضرت حجت السلام والمسلمین جناب آقای سید مححمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه استفساریه شماره 28101/28886 مورخ 22/5/1382 دولت در مورد ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که یک فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 26/5/1382 تصویب شده بود. در جلسه علنی روزچهارشنبه مورخ 21/8/1382 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 55988 8/10/1382
قانون استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یک آبان ماه یکهزار و سیصد وهشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/9/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 68725 مورخ 25/9/1382 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی

ماده واحده - آیا در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379، اعمال ده درصد(10%) متوسط قیمت کالاها و خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است یا نظر قانونگذار صرفا" افرایش حداکثر ده درصد(10%) قیمت هر کالا وخدمات است که توسط هر دستگاه یا شرکت دولتی ارائه می شد؟
نظر مجلس :
اعمال حداکثر ده درصد (10%) متوسط قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست ویکم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ودو تصویب و در تاریخ 23/9/1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17143
تاریخ تصویب :
1382/08/21
تاریخ ابلاغ :
1382/10/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :